Storfågelkunskap: Sångsvan

Senast ändrad: 04 februari 2022
Sångsvan, huvud

Sångsvan Cygnus cygnus

Fältkännetecken

Sångsvanen är den enda svanen som i någon större utsträckning födosöker på åkrar i Sverige. I sällsynta fall kan även mindre sångsvan förekomma i Sverige.

Biologi

Sångsvanar häckar i mindre vattensamlingar och sjöar på tundra, myrar och i skogsområden. Honan lägger oftast 4–5 ägg som ruvas i ca 35 dagar. Det tar nästan tre månader innan ungarna är flygfärdiga. De vuxna fåglarna och ungarna flyttar söderut tillsammans. Den första häckningen sker vid vid 4–5 års ålder.

Sångsvanar är växtätare och lever huvudsakligen på vattenväxter och gräs. Under flyttningen och vintern ger de sig dock ofta in i jordbruksområden där de äter diverse jordbruksgrödor.

De sångsvanar som häckar i Sverige flyttar under vintern till öppet vatten i nordvästra Europa. Förutom att våra häckande fåglar finns i landet under perioden mars-november, passerar sångsvanar från finska och ryska häckplatser Sverige i mars–april och oktober–november. Lokalt kan det då samlas stora mängder sångsvan i jordbruksområden.

Sångsvan på fält

Foto: Johan Månsson

Populationsutveckling

Tidigare häckade sångsvanarna i Sverige nästan uteslutande i öde skogsområden i norr, men under de senaste decennierna har det skett en spridning söderut. Samtidigt har det häckande beståndet ökat, och numera häckar sångsvanar över så gott som hela landet.

Åren 2005 och 2015 räknades 10 000 respektive 12 000 övervintrande sångsvanar i Sverige. 2010 registrerades dock endast 4 000 svanar, vilket troligen kan förklaras med den stränga vintern, då många svanar flyttade längre söderut.

Sangsvan-index-1988-2020-host+jan.png

Höst- och januariindex för vitkindad gås i Sverige 1973–2020. Källa: Svensk Fågeltaxering, Lunds Universitet

Skador

De skador som rapporteras är framförallt på raps (76 % av de besiktigade skador åren 1995–2013), men även på korn och vall.

Cirkeldiagram-grodoskador-sangsvan

Fördelning av antal skadebesiktningar på olika grödor där sångsvan observerats som skadegörare (både artrena och blandade flockar). Besiktningar utförda under perioden 1995–2013. Källa: Rovdjursforum

 

Relaterade sidor: