Skador på biodling

Senast ändrad: 15 december 2023

I Sverige bedrivs biodling både på hobbynivå och som yrkesverksamhet. Björnar som fått smak på larver eller honung kan ibland bli ihärdiga och ovälkomna gäster. Även hackspettar kan orsaka stora skador inom biodling.

Skador av björn

Biodling förekommer i större delen av landet. I de flesta går det att bedriva biodling i björnområden utan att det sker någon skada, men för en del yrkesbiodlare kan björnbesök i bigårdarna innebära stora ekonomiska förluster.

Bigårdar placeras där det finns goda förutsättningar för bina att samla
pollen och nektar, såväl i trakter med människor och bebyggelse som långt borta från byar och gårdar. Om björnar upptäcker en födoresurs som bikupor med larver och honung, så är risken stor för att den kommer att fortsätta leta efter och äta ur bikupor. I björntäta områden är det därför klokt att förebygga björnskador redan innan de uppstår. Åtgärder mot björnskador på biodling

Björnskadade bikupor

Skador av hackspett

Även hackspettar (främst större hackspett och spillkråka) kan orsaka stora skador inom biodling. Hackspettarna hör ljuden av larver och hackar hål på lådorna för att komma åt dem. Biodlaren bör vidta förebyggande åtgärder så fort skador har upptäckts för att begränsa förstörelsen.

Åtgärder mot hackspettskador på biodling

Hackspettskador på bikupor

Uppställningsplatser

Biodlare ska anmäla sina bisamhällen och ange var dessa står uppställda så fort de skaffar bin eller tar över redan befintliga bigårdar. Anmälan görs hos länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Länk till Jordbruksverket information om bin och humlor.

Hackspettsskador på hus

Hackspettar kan även förorsaka skador på hus och byggnader.

Borås stad har bra information om skador av hackspett och flörebyggande åtgärder på sin webbplats.

Fakta:

Skadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.