DNA-prover vid skador på tamdjur

Senast ändrad: 29 juni 2023

För länsstyrelsens fältpersonal

 

Lathund för hantering av DNA-prover

VSC har tagit en lathund för att åskådliggöra vad som gäller i olika situationer.

Lathund hantering av DNA-prover varg

Akuta prover

DNA-prov från skadade eller dödade tamdjur analyseras akut endast det rör sig om skyddsjaktsärenden vid angrepp av varg eller prov från renskötselområdet. 

DNA-prover vid besiktning av tamdjur

DNA-prov vid en besiktning av vargangripna tamdjur kan alltid samlas in, men proverna kommer inte att analyseras förrän situationen eventuellt kräver det. Ett exempel är om skadesituationen i ett område utvecklas och leder till ett skyddsjaktärende. Då kan prover från olika angrepp analyseras på samma gång. Djurägaren ska informeras om att DNA-analys endast blir aktuell om det uppkommer flera skador i samma område och om dessa leder till ett skyddsjaktsärende. 

Spillning, blod och hår

Spillning, blod och hår ska samlas enligt samma instruktioner som vid inventering av stora rovdjur:

DNA-prover vid inventering av stora rovdjur

Saliv

Salivprov kan användas för att i första hand bekräfta angripande art vid svårbedömda besiktningar av rovdjursangripna tamdjur. Om man misstänker vargangrepp på hund är det fortfarande inte möjligt att skilja den lilla mängden varg-DNA från hundens eget DNA och det är således ingen idé att skicka sådana prov för analys.

Utöver artbestämningen (till exempel varg) kan man ibland även göra bestämningar på individnivå. Detta har lyckats i 25 – 40 % av fallen då besiktningspersonal skickat in 3-4 salivprover tagna från angripna tamdjur. 

Salivprov ska samlas på en särskild salivsticka. Följ denna instruktion:

Provtagning av saliv från rovdjursangripna tamdjur

Lathund för hantering av DNA-prover

Lathund för hantering av DNA-prover från varg (pdf)

Fakta:

Vad vet vi om saliv-DNA på kadaver?

Saliv som samlas direkt i munhålan på ett djur är en bra källa till DNA för olika typer av genetiska analyser. Analysframgången från prover som hittills samlats in från angripna tamdjur har dock varierat mycket. En del prover har inte fungerat alls medan andra prover lett till säkra individbestämningar av vargar.

VSC-försök 2021

2021 undersökte Viltskadecenter flera faktorer som skulle kunna påverka möjligheten att säkra rovdjurs-DNA på kadaver. Vi testade tid (0 – 5 dygn), sol, skugga, regn, förekomst av blod samt ovan- och undersida av kadaver. Försöken genomfördes under temperaturer mellan 12 – 19°C i juni– augusti . Testerna gjordes på bitar av fårskinn i vilka hundar bitit och lämnat saliv. Resultaten från försöken visar att ingen av faktorerna påverkade analysframgångarna.

Slutsatsen från experimenten är att saliv-DNA bör finnas kvar på rovdjursangripna tamdjur i upp till fem dygn. Den stora variationen i analysframgång från prover som samlats in vid länsstyrelsens besiktningar i fält beror sannolikt mer på hur mycket DNA besiktningspersonerna lyckas samla upp från olika kadaver än på att DNA bryts ned och försvinner. Rekommendationerna för insamling är därför i huvudsak desamma som de senaste åren.

Försöken fortsätter 2022

Målet med försöken 2021 var att förbättra metoden av provtagning för saliv-DNA. Resultaten visade att varken väderförhållanden, positionen av såret i relation till marken, tid (upp till fem dagar efter attacken) eller förekomst av blod hade någon stor effekt på träffprocenten. Vi tycker att detta är märkligt och misstänker att det är någonting i försöksproceduren som gör att resultaten kanske inte blir desamma vid verkliga besiktningar.

Insamling i fält 2022

Vi går nu vidare och uppdrar länsstyrelsens personal som utför ”riktiga” besiktningar ta salivprover och samtidigt beskriva hur och var de tagit proven genom att fylla i ett enkelt protokoll. Med detta tillvägagångssätt tror vi chansen är större att kunna identifiera vad som påverkar att vi får fram saliv-DNA i vissa prov, men inte i andra (då DNA finns där).

Analys av proverna

De inskickade proverna kommer att analyseras utöver ordinarie prover, när vi fått in tillräckligt många och det finns tid på labbet. Proverna kan därför sättas som vilande i Rovbase.

Om det är prover som ska analyseras akut av förvaltningsskäl ska det anges på vanligt sätt. Resultaten från förvaltningsproverna kommer också att inkluderas i undersökningen.

Protokollet ska fyllas i på plats av personen som utför besiktningen. Detta är förstås frivilligt, men vi tror att projektet kommer att gynna alla inblandade.

Instruktion till länsstyrelsepersonal som utför besiktningar av rovdjursangripna tamdjur

  • Ta salivprover även om det inte behövs för den fortsatta hanteringen av ärendet.
  • Fyll i protokollet Salivprovtagning-metodutveckling med uppgifter om var/hur proverna har tagits.
  • Lägg salivstickor och protokoll i förfrankerat brunt papperskuvert och skicka till oss.
  • Ladda upp foton av kadaver, blödningar och bitmärken som vanligt i Rovbase.
  • Skicka protokollet till: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, 739 93 RIDDARHYTTAN

Relaterade sidor: