Åtgärder mot skador på renar

Senast ändrad: 15 februari 2021

Även om det finns stor praktisk och traditionell kunskap om skadeförebyggande åtgärder inom renskötseln, så saknas i stor utsträckning vetenskapligt granskade försök. Det finns därför ingen entydig bild av vilka metoder som är mest effektiva ur skade- och kostnadsaspekt.

Till Rovdjursutredningen SOU 2012:22 gjorde VSC en sammanställning över åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp på renar. Slutsatsen från denna rapport är att det finns ett antal metoder som kan vara effektiva, men brist på erfarenheter och försök gör att det är svårt att dra några slutsatser om vilka metoder som är mest lämpliga. 

Åtgärder som används idag för att förebygga viltskador på renar

▪ Individriktad jakt på problemrovdjur.
▪ Områdesriktad jakt på rovdjur, som syftar till att sänka rovdjurstätheten i vissa områden som är mer känsliga för rovdjursstörning, som t ex kalvningsområden.
▪ Skrämsel av rovdjur som kommer in i kalvningsområdet
▪ Kalvning i hägn.
▪ Styrning av rovdjur genom att lägga kadaver eller annat ätbart på plaster där rovdjuren orsakar mindre problem om de uppehåller sig.
▪ Ökad bevakning då renarna kalvar på våren.
▪ Köra kantspår - dels för att hålla renarna samlade och dels för att se då rovdjur kommer in i betesområdet.

15 november 2012 fick SLU i uppdrag av regeringen att undersöka hur kalvning
i hägn och områdesriktad jakt efter björn i kalvningsområde för ren påverkar överlevnaden i renhjorden samt att göra en ekonomisk konsekvensanalys av åtgärden. Dessutom skulle ett förslag om kalvning i hägn som en stödberättigad åtgärd riktad till samebyarna presenteras.

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder

Läs slutrapporteringen av uppdraget här: Kalvning i hägn och områdesinriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på renar

 

 

Lyssna på Sveriges Radios rapportering om studien.