Stängsling mot vatten

Senast ändrad: 11 mars 2022

Risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. Exakt hur mycket större risken är vet vi inte, men vi jobbar med att försöka hitta metoder som kan minska den. I det här faktabladet redovisar vi åtgärder som testats i varierande, men begränsad omfattning.

 Faktablad-2017-stangsling-mot-vatten

Hjälp vandrande fiskar med rätt åtgärd över vattendrag

Stängsling över mindre vattendrag/vattenförande diken görs med fördel med hängande plastkedjor. Armeringsjärn och -mattor ska undvikas eftersom de kan utgöra vandringshinder för fisk.