Gårdsjön

Senast ändrad: 29 juni 2016

IM-området, kallat F1, är ett av flera små avrinningsområden runt Gårdsjön som har undersökts intensivt från både limnisk och skoglig synpunkt sedan omkring 1970. Mest känt är kanske "takprojektet" under 1990-talet. Ansvarigt för forskningen är IVL Svenska miljöinstitutet AB. IM-övervakningen påbörjades 1991. Gårdsjön ligger fågelvägen cirka 7 km öster om Stenungsund söder om vägen Ucklum-Västerlanda och inom Svartedalens vildmarksområde.

The IM site, called F1, is one of several small catchments around lake Gårdsjön which have been thoroughly investigated from both lake and forest point of view since around 1970. The most widely known project is probably the "Roof Project" during the 1990´s. Responsible for the research is the IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. The IM-monitoring started in 1991. Gårdsjön is situated about 7 km straight to the east of Stenungsund, south of the road Ucklum-Västerlanda in the Svartedalen wilderness area.

Karta baserat på höjdmätningar. Illustration.
Översiktskarta över övervakningsområdet i Gårdsjön med provlokalernas ungefärliga positioner. Röd linje = avrinningsområdets vattendelare, blå linje = vattendrag, ljusblå kvadrater med svart punkt = mätstation för atmosfärisk deposition och meteorologi, orange linje med fyllda cirklar = förnafall, lila linje med trianglar = krondroppsmätningar, mörkgrön yta = markprovsyta, brun yta = inventeringsyta för vegetation, blå linje med kvadrater = grundvattenstationer, rosa linje med kors = markvattenstationer, gröna fyllda cirklar = cirkelprovytor för trädtillväxt, barrkemi, alg- och lavbeväxtning på barr, gul pil = vattenföringsstation och vattenkemi i områdets utlopp. Höjdkonturerna visar 2m isolinjer (kartmaterial från Ola Langvall och Ivan Clegg, SLU)
Berggrundskarta. Illustration.
Jordartskarta. Illustration.

Fakta:

 • Internationell kod /International code/: SE04
 • Latitud/longitud: N58°03´ E12°01´
 • Rikets nät /Swedish Grid/: 644250/127600
 • Län /County/: Västra Götalands län (OPR)
 • Kommun /Community/: Stenungsunds
 • Markägare /Land owner/: Gårdsjöstiftelsen
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: 3,7 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 1140 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +6,7°C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 55 dagar /days/
 • Växtperiodens längd /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: (medeltemp. > +5°C): c:a 200 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Boreonemoral
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: blåbärsgranskog, blåbärsbarrblandskog /Norway spruce - Vaccinium myrtillus and mixed coniferous – Vaccinium myrtillus forest/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol
 • Berggrund /Bedrock/: yngre gnejsig granodiorit /young gneissic granodiorite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: kraftigt, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/år /substantial, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Troligen betad skogsmark i århundraden före kalhuggning cirka 1900-1910, därefter plantering. Gallrad 1968. Skogsbetet upphörde omkring 1950. Ett drygt halvt hektar i sydost kalhöggs 1980 och planterades med tall. Under 1990-talet kalavverkades skog intill vattendelaren i sydväst och nordost och en väg drogs tvärs genom området i ost-västlig riktning. /Land-use history: Probably grazed woodland for centuries before clear-felling 1900-1910 and subsequent forest tree planting and thinning (1968). Grazing was suspended around 1950. In 1980 roughly a half hectar was clear-felled and planted with pine. During the 1990´s clear-felling took place up to the watershed in the southwest and northeast and a timber road was opened straight through the area in an east-west direction./

Kontaktinformation