Gårdsjön

Senast ändrad: 02 juni 2023

IM-området, kallat F1, är ett av flera små avrinningsområden runt Gårdsjön som har undersökts intensivt från både limnisk och skoglig synpunkt sedan omkring 1970. Mest känt är kanske "takprojektet" under 1990-talet. Ansvarigt för forskningen är IVL Svenska miljöinstitutet AB. IM-övervakningen påbörjades 1991. Gårdsjön ligger fågelvägen cirka 7 km öster om Stenungsund söder om vägen Ucklum-Västerlanda och inom Svartedalens vildmarksområde.

Fakta:

 • Internationell kod: SE04
 • Latitud/longitud: N58°03´ E12°01´
 • Rikets nät: 644250/127600
 • Län: Västra Götalands län (OPR)
 • Kommun: Stenungsunds
 • Markägare: Gårdsjöstiftelsen
 • Avrinningsområdets areal: 3,7 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad): c:a 1140 mm
 • Medeltemperatur, långtids-: c:a +6,7°C
 • Snötäckets varaktighet: c:a 55 dagar
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C): c:a 200 dagar
 • Naturgeografisk zon: Boreonemoral
 • Dominerande vegetation: blåbärsgranskog, blåbärsbarrblandskog
 • Dominerande jordmån: podsol
 • Berggrund: yngre gnejsig granodiorit
 • Luftföroreningsnedfall: kraftigt, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/år 
 • Markanvändningshistorik: Troligen betad skogsmark i århundraden före kalhuggning cirka 1900-1910, därefter plantering. Gallrad 1968. Skogsbetet upphörde omkring 1950. Ett drygt halvt hektar i sydost kalhöggs 1980 och planterades med tall. Under 1990-talet kalavverkades skog intill vattendelaren i sydväst och nordost och en väg drogs tvärs genom området i ost-västlig riktning.