Gammtratten

Senast ändrad: 29 juni 2016
Skog. Foto.

IM-området Gammtratten är belägen tio mil rakt väster om Umeå, drygt fem vägmil sydost om Åsele nära den lilla byn Norrtjärn. Området utgör en del av ett 754 ha stort naturreservat, bildat 1998. För mer än 100 år sedan drabbades torra slutningar inom området av skogsbränder .

The Integrated Monitoring area Gammtratten is situated 100 km  west of Umeå and roughly 50 kilometres southeast of Åsele near the little village of Norrtjärn. The site is part of a 754 ha nature reserve. Forest fires more than 100 years ago on dry slopes.

 

Karta baserat på höjdmätningar. Illustration.
Översiktskarta över övervakningsområdet i Gammtratten med provlokalernas ungefärliga positioner. Röd linje = avrinningsområdets vattendelare, blå linje = vattendrag, ljusblå kvadrater med svart punkt = mätstation för atmosfärisk deposition och meteorologi, orange linje med fyllda cirklar = förnafall, lila linje med trianglar = krondroppsmätningar, mörkgrön yta = markprovsyta, brun yta = inventeringsyta för vegetation, blå linje med kvadrater = grundvattenstationer, rosa linje med kors = markvattenstationer, gröna fyllda cirklar = cirkelprovytor för trädtillväxt, barrkemi, alg- och lavbeväxtning på barr, gul pil = vattenföringsstation och vattenkemi i områdets utlopp. Höjdkonturerna visar 5m isolinjer (kartmaterial från Ola Langvall och Ivan Clegg, SLU)
Berggrundskarta. Illustration.
Jordartskarta. Illustration.

Fakta:

 • Internationell kod /International code/: SE16 
 • Latitud/longitud: N63°51´ E18°07´ 
 • Rikets nät /National Grid/: 708571/161410 
 • Län /County/ : Västernorrlands (Y) 
 • Kommun /Community/: Örnsköldsvik 
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/ 
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: c:a 45 ha 
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 750 mm 
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +1,2 °C 
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 175 dagar /days/ 
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 145 dagar /days/ 
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Mellanboreal /middle boreal/ 
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: blåbärsgranskog, blåbärsbarrblandskog /Norway spruce - Vaccinium myrtillus forest/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol /Podzol/
 • Berggrund /Bedrock/: ung granit och pegmatit /young granite and pegmatite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: litet, kväve c:a 4 kg, svavel c:a 8 kg/ha/år /very small, deposition of N c:a 4 and S c:a 8 kg/ha/year/ 
 • Markanvändningshistorik: Stora ”dimensionsträd” fällda kring 1900. Lätt boskapsbete till omkring 1950. Skogsbrand har förekommit till för över hundra år sedan, främst på torra sluttningar. /Land-use history: Biggest trees felled around 1900. Light grazing by cattle up to the 1950´s./ 

Kontaktinformation