Björnspillningsinventering 2017

Senast ändrad: 02 juli 2018
1-Goran-Ekstrom.jpg

2017 spillningsinventerades björn i Dalarnas och Gävleborgs län. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

Inventering 2017 - resultaten är här!

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Viltskadecenter koordinerade insamlingen.

Sammantaget skickade ca 1 390 personer in ca 3 240 spillningsprover.
3217 prover kom in under tidsintervallet som användes för populationsberäkningen. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys.

Naturhistoriska Riksmuseets genetiska laboratorium (CGI) har analyserat alla prover som skickats in enligt instruktionen. 84 procent av proverna innehöll DNA från björn. 66 procent hade såpass hög kvalitet att de kunde individbestämmas. 642 unika individer fanns i materialet. 

Skandinaviska Björnprojektet har genomfört populationsberäkningar för det inventerade området 2017. De prover som använts i analysen baseras på 2120 prover från hösten (vecka 33-44) med tillräckligt mängd DNA från björn för att göra en individbestämning. Bland dessa finns totalt 635 olika individer (373 honor och 262 hanar). 

Populationsberäkning av 2017 års inventering – alla länen tillsammans 
Från 635 identifierade individer beräknades populationen till 841 björnar med ett 95 % konfidensintervall (772- 945) fördelat på 494 honor (454-553) och 347 hanar (318-391).

Separata beräkningar har även gjorts för Gävleborgs och Dalarnas län. Dessa resultat ska dock anteras med försiktighet. Björnar rör sig mellan olika län och en stor del av björnproverna har återfunnits i områden nära gränsen till andra län. Summering av flera beräkningar innebär att individer kan räknas med i resultaten för olika områden.
Man bör använda skattningen för hela området som ett mått på det totala antalet björnar, vilket innebär att den egna björnpopulationen i ett län är lägre än den enskilda beräkningen för länet.

Beräkningar av den totala björnstammen i Sverige kommer att genomföras hösten 2018.

Rapporter och information om inventeringen 2017

Naturhistoriska riksmuseets rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2017 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2017 - inklusive bilagor med alla provresultat (118 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport med beräkningar av björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017

Tabell med statistik över analysresultat från björnspillningsprover 2017 (ur Riksmuseets rapport med alla analyserade prover)

Karta över analyserade prover 2017

Karta över identifierade björnindivider 2017

Viltskadecenters sammanfattande rapport över björnspillningsinventeringen 2017

Provresultaten finns i Rovbase

Samtliga prov och analysresultat finns i Rovbase. Om ett prov innehållit såpass mycket björn-DNA så att man kunnat identifiera en individ kan man klicka på individnamnet (som står bredvid bilden av en DNA-sträng och börjar med ett B) och få fram en lista över alla gånger denna björnindivid påträffats i DNA-prover.

I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. Denna länk går direkt till björnproverna som samlades in 2017. OBS! Antalet träffar kan variera något vid olika sök beroende på om resultat från andra björnprover från samma tidsperiod lagts ut i Rovbase. 

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

  1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
  2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
  4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

  1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
  2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
  4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Fakta:

Länens och Jägareförbundets webbplatser med info om inventeringen

Gävleborgs län, nyhetssida

Gävleborgs län, Stora rovdjur (skrolla nedåt till Björnspillningsinventering 2017)

Dalarnas län, Stora rovdjur (skrolla nedåt till Björnspillningsinventering 2017)

Hitta information från varje länsstyrelse genom deras gemensamma ingångssida www.lansstyrelsen.se. Sidan öppnas med den länsstyrelse man tillhör eller besökte senast. Byt län högst upp till vänster i fönstret.

Jägareförbundet Gävleborg

Jägareförbundet Dalarna

Kontaktpersoner

Dalarnas län: Lena Berg
Tele: 010-225 03 16, lena.berg@lansstyrelsen.se

Gävleborgs län: Hans Nordin
Tele: 010-225 15 04, hans.nordin@lansstyrelsen.se

Värmlands län: Per Larsson
Tele: 070-601 13 05, per.larsson@lansstyrelsen.se

Uppsala län: Sebastian Olofsson
Tele: 010-22 33 266, sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Stockholms län: Arne Söderberg
Tele: 010-223 16 93, arne.soderberg@lansstyrelsen.se

Örebro län: Per Ahlqvist
Tele: 010-224 86 39, per.ahlqvist@lansstyrelsen.se

Västmanlands län: Tobias Hjortstråle
Tele: 010-224 92 77, tobias.hjortstrale@lansstyrelsen.se

Länsstyrelserna vill rikta ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Läs mer om björn i Sverige

Fakta om björn (Naturvårdsverket)

Relaterade sidor:
Sidansvarig: Maria Levin