Remissen

Senast ändrad: 06 december 2023

Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010-2012 gick på remiss

I enlighet med regeringens ”Aktionsplan 2010 för en ökad ekologisk produktion och konsumtion” utarbetade en nationell samrådsgrupp med representanter för näringen, myndigheter samt forskningsfinansiärer ett förslag till ramprogram
 
Detta ramprogram, det fjärde i ordningen, är en beskrivning av kunskapsbehovet inom området ekologisk produktion och konsumtion. Ramprogrammet syftar till att vägleda och inspirera forskare som är intresserade av ekologisk produktion och konsumtion. Det syftar också som stöd till forskningsfinansiärerna vid utlysning av forskningsmedel inom området, samt för att hjälpa finansiärerna att prioritera mellan olika projekt.
 
Synpunkter på ramprogrammet lämnades in från flera håll. Inkommna svar på remissen finns att ladda ned till här:

 Ekologiska lantbrukarna

 FOR – Fritidsodlingens riksorganisation

 Formas

 Göteborgs universitet; inst. för geovetenskap samt Centrum för konsumtionsvetenskap

 Jordbruksverket

 LRF – Lantbrukarnas riksförbund

 Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

 SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

 Svensk Dagligvaruhandel

 SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt

 Vinnova


Kontaktinformation