Björnspillningsinventering 2017

Senast ändrad: 03 mars 2021

2017 spillningsinventerades björn i Dalarnas och Gävleborgs län. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

Inventering 2017

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Viltskadecenter koordinerade insamlingen.

Sammantaget skickade ca 1 390 personer in ca 3 240 spillningsprover.
3217 prover kom in under tidsintervallet som användes för populationsberäkningen. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys.

Naturhistoriska Riksmuseets genetiska laboratorium (CGI) analyserade alla prover som skickats in enligt instruktionen. 84 procent av proverna innehöll DNA från björn. 66 procent hade såpass hög kvalitet att de kunde individbestämmas. 642 unika individer fanns i materialet. 

Skandinaviska Björnprojektet genomförde populationsberäkningar för det inventerade området 2017. De prover som använts i analysen baseras på 2120 prover från hösten (vecka 33-44) med tillräckligt mängd DNA från björn för att göra en individbestämning. Bland dessa finns totalt 635 olika individer (373 honor och 262 hanar). 

Populationsberäkning av 2017 års inventering – alla länen tillsammans 
Från 635 identifierade individer beräknades populationen till 841 björnar med ett 95 % konfidensintervall (772- 945) fördelat på 494 honor (454-553) och 347 hanar (318-391).

Separata beräkningar har även gjorts för Gävleborgs och Dalarnas län. Dessa resultat ska dock anteras med försiktighet. Björnar rör sig mellan olika län och en stor del av björnproverna har återfunnits i områden nära gränsen till andra län. Summering av flera beräkningar innebär att individer kan räknas med i resultaten för olika områden.

Man bör använda skattningen för hela området som ett mått på det totala antalet björnar, vilket innebär att den egna björnpopulationen i ett län är lägre än den enskilda beräkningen för länet.

Rapporter och information om inventeringen 2017

Naturhistoriska riksmuseets rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2017 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2017 - inklusive bilagor med alla provresultat (118 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport med beräkningar av björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017

Tabell med statistik över analysresultat från björnspillningsprover 2017 (ur Riksmuseets rapport med alla analyserade prover)

Karta över analyserade prover 2017

Karta över identifierade björnindivider 2017

Viltskadecenters sammanfattande rapport över björnspillningsinventeringen 2017

Provresultaten finns i Rovbase

Samtliga prov och analysresultat finns i Rovbase. Om ett prov innehållit såpass mycket björn-DNA så att man kunnat identifiera en individ kan man klicka på individnamnet (som står bredvid bilden av en DNA-sträng och börjar med ett B) och få fram en lista över alla gånger denna björnindivid påträffats i DNA-prover.

I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. Direktlänk till alla prover från insamlingen 2017. OBS! Antalet träffar kan variera något vid olika sök beroende på om resultat från andra björnprover från samma tidsperiod lagts ut i Rovbase. 

Så här söker du i Rovbase

Så här söker du i Rovbase

  1. Välj rovdjur: Aktivera knappen för arten eller arterna som ska visas i kartan.
    Resultat från den senaste månaden visas automatiskt för alla observationstyper i kartan för både Sverige och Norge.
  2. Välj tidsperiod (tid): Senaste månaden är förvald, men kan ändras till senaste veckan eller senaste året. Det går även välja "alla", men det medför enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man klickar på "Välj datum".
  3. Välj registreringar: Under "Observation av rovdjur" är alla olika observationstyper förbockade. Om du till exempel enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  4. Välj geografiskt område: Fyll i län eller kommun och välj från listan som kommer upp. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  5. Sökresultatet visas direkt i kartan när man gör ändringar. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta i kartan.
  6. Beroende på zoomläge kan flera observationer som ligger nära varandra visas som en prick med ett nummer i. Man kan klicka på ”Nästa”/”Föregående” i rutan i kartan för att få mer information om observationerna som ingår när man har klickat på pricken.
  7. Vill man se resultatet i en lista istället klickar man på ”Visa resultat i listan” längs ner i sökpanelen.

Rovbase vargsök

Mer info

Om en individ har identifierats via DNA-analys framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan (”Den är identifierad som XXX”) eller på en post i träfflistan till vänster som en klickbar länk. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. Trivialnamnet innehåller årtalet där en individ identifierats för första gången.

Om man klickar på individnamnet uppdateras kartan med alla observationer individen har identifierats någonsin. För varg anges dessutom födelsereviret i resultatpanelen till vänster om kartan.

Härifrån kan man gå tillbaka till sökpanelen via knappen ”Tillbaka till sök” högst upp till vänster.

I sökrutan i kartan kan man söka på en specifik individ, streckkod eller ett Rovbase-ID.

Val av kartskikt görs via kartskiktsymbolen i kartan uppe till höger under ”förstoringsglasen”.

Fakta:

Länsstyrelserna riktar ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Relaterade sidor: