SLU-nyhet

EU-expertgrupp om ekologiskt lantbruk

Publicerad: 04 juni 2014

EU:s avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI) har samlat ett antal expertgrupper vars uppgift är att komma med inriktningsdokument för relevant forskning och innovation. Fokusgruppen om ekologiskt lantbruk har nyss lämnat ifrån sig sin slutrapport.

Faktaruta EIP-AGRI

EIP-AGRI eller the European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability är ett nytt policy-instrument för en mer aktörsdriven och efterfrågestyrd forskning och innovation inom lantbruket. Den innehåller flera element som stödjer ekologiskt lantbruk och agroekologiska innovationer.

Fokusgrupper
Inom EIP-AGRI har ett flertal så kallade fokusgrupper arbetat inom olika teman det senaste året. Det är tillfälliga grupper med experter från både forskning och praktik som utforskar praktiska innovativa lösningar på problem och nya möjligheter inom olika ämnesområden.

Gruppen om ekologiskt lantbruk har arbetat med frågor kring hur man kan optimera skörden inom ekologisk växtodling i olika europeiska länder för att minska skördegapet mellan ekologisk och konventionell produktion.

Stor potential för förbättringar
Det finns också en stor variation i produktivitet och skördeutbyte inom den ekologiska produktionen och expertgruppen bedömer att det finns en stor potential för förbättringar. Gruppen betonar också att en "optimal skörd" inte endast handlar om att i det korta perspektivet få en så stor skörd som möjligt utan att andra aspekter måste vägas in såsom kvalitet på det som produceras och att ekosystemtjänster bevaras.

Slutrapporten
I slutrapporten beskrivs de viktigaste begränsande faktorerna för skördegapet; otillräckliga insatser för att bevara och öka markens bördighet, brist på växtnäring, svårigheter att kontrollera ogräs, otillräckliga metoder för att bekämpa sjukdomar och skadegörare samt svårigheter att få tillgång till ett sortmaterial som är anpassat till ekologisk odling.

Fokusgruppen pekar på en bred flora av åtgärder samt rekommendationer för forskning som behövs för att stärka den ekologiska produktionens konkurrenskraft.


Kontaktinformation