Biomassateknologiskt centrum

Senast ändrad: 09 september 2020

Pilotanläggning för förädling och karakterisering av biomassa, biomaterial och biobaserade biprodukter.

Biomassateknologiskt centrum (BTC) är en pilotanläggning (1000 m2 lokalyta + asfalterade kringytor för mobila system) för forskning, utveckling, innovation och undervisning inom förädling och förbehandling av biomassa och biprodukter från biobaserad industri. Vår unika kompetens ligger i den industrirelevanta FoU som vi bedriver inom hela förädlingskedjan från råvara till slutanvändare. Våra infrastrukturella resurser omfattar sönderdelning, torkning, malning, fraktionering, kompaktering (pelletering och brikettering), termisk behandling och förbränning i både bänk- och pilotskala. För kvalitetsbestämning av råvaror och förädlade produkter samt för processtyrning utvecklar vi metoder för provtagning, kemisk och fysikalisk karakterisering och spektroskopisk on-line-karakterisering. Anläggningen är inne på sitt 17:e år och har två heltidsanställda forskningsingenjörer med solid erfarenhet av FoU inom området förbehandling, förädling och termisk omvandling av biomassa. Det övergripande syftet med verksamheten är att verka som en forskningsnod med fokus på utveckling och innovation av teknologier som främjar omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kontakt

Sylvia Larsson

Gunnar Kalén

Relaterade sidor:


Kontaktinformation