Reducering av markskador i skogsbruket genom avancerad och sensorbaserad planering av terrängkörning

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Ökat intresse för skogsbaserade ekosystemtjänster kräver nya sätt att nyttja våra skogar, vilket underlättas av förbättrad hänsyn vid konventionellt skogsbruk.

Vid skogsavverkning transporteras stora mängder tungt virke till bilväg. Syftet med vårt projekt är att minimera markskadorna från skogsmaskinernas terrängkörning. Detta kommer att göras genom att utveckla en metod för att hjälpa förarna att välja den mest lämpliga körvägen i ett givet bestånd vid rådande förutsättningar. Utmaningen ligger i att simultant göra detta för båda maskinernas arbete (skördaren som avverkar träden, och skotaren som transporterar ut stockarna) utifrån ekologiska och ekonomiska målsättningar. Metoden baseras på planering av optimalt vägnät utifrån nytt kartmaterial (tex grundvattenkartor och laserskannade topografikartor), i kombination med sensorbaserad detaljjustering av körvägar i realtid.

Projektet kommer att generera optimerade förslag på var i skogsmarken körningen bör förläggas för att minimera markskadorna och körsträckan, med hänsyn tagen till variation i fråga om tex markfuktighet, jordart, lutning, vattendrag och tidigare stickvägar. Nyttorna är alltså både lokala (minimerade markskador) och globala (lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp).

Fakta:

Projektets tidstabell: 2015-01-01 - 2018-12-31

Medfinansiärer: Formas, project nr. 942-2015-62

Projektpartners: SLU, Umeå University, Luleå University of Technology, Oregon State University

Projektets budget: 4 457 000 SEK


Kontaktinformation

Ola Lindroos, professor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
ola.lindroos@slu.se, 090-786 86 36