Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri

Senast ändrad: 16 augusti 2021

En ny typ av briketter utvecklas där organiskt slam från massa- och pappersindustrin sambriketteras med järnoxidrester från stålverk. Olika recept utformas för att producera briketter som kan uppnå den mekaniska hållfasthet som krävs i metallprocesser. Mer specifika forskningsutmaningar och frågor identifieras i denna studie och ett mer omfattande projekt utformas utifrån denna förstudie för att utvärdera, testa och demonstrera det utvecklade konceptet. För att fastställa projektets ekonomiska och sociala hållbarhet genomförs en marknads- och omvärldsanalys.

Läs mer om projektet i Vinnovas projektdatabas.


Kontaktinformation