Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi

Senast ändrad: 03 november 2020

Målet med projektet är att studera alternativa användningsområden av biomassa från salix, t.ex. som råvara för produktion av biobränslen och av nya biokemikalier. Salix är en snabbväxande gröda med hög biomassaproduktion. För att förstå möjligheten att använda salix som råvara i olika processer behöver vi studera hela odlingssystemet hos salix inklusive både ovan- och underjordsprocesser. Salix-kloner kommer att undersökas med avseende på vedens kemiska sammansättning och ultrastruktur, och i laboratorietester kommer klonernas möjlighet att omvandlas till biobränslen och kemikalier att utvärderas. Vi studerar dessutom den biologiska mångfalden under jord för olika salix-kloner samt potentialen att förbättra kolbindning i marken. Kommersiellt tillgängliga salix-kloner och en population av Salix viminalisindivider där varje klon har karakteriserats med ett stort antal genetiska markörer, kommer att användas. Sambandet mellan vedegenskaper och markörer kommer att kartlägga den genetiska bakgrunden hos vedegenskaperna och identifiera genvarianter av betydelse för den fenotypiska variationen samt korrelera dessa gen- och fenotypiska varianter till en specifik slutprodukt. Resultaten från projektet kommer att ge verktyg för en diversifierad produktutveckling av Salix för t.ex. biodiesel, biogas och värdefulla kemikalier och material.

Fakta:

Projekttidtabell: 2016-01-01 – 20120-12-31

Finansiärer: Formas

Koordinerande organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektdeltagare SBT: Geoffrey Daniel, Nasko Terziev

Projektdeltagare: Ann Christin Ronnberg Wastljung (projektledare), Martin Weih, Anna Schnürer, Volkmar Passoth, Mats Sandgren, Anke Marianne Herrmann, Sofia Berlin Kolm, Magnus Marklund

Projektbudget: 10 000 000 SEK