Resurseffektiva och giftfria materialströmmar från träavfall

Senast ändrad: 26 mars 2024

Sammanfattning

Genom ett ökat fokus på återvinning av träavfall istället för förbränning och deponering, finns stor potential att generera sekundära råvaror för träindustrin. Träavfallets kvalitet, som främst beror av mängden kemiska föroreningar, är avgörande för att säkerställa en kvalitativ, ren och säker återvinning för spånskivor och andra träbaserade produkter. Med dagens teknik för tillverkning av träprodukter kan förekomsten av farliga och persistenta kemiska föroreningar sällan undvikas vilket medför att föroreningarna kvarstår i sekventiella återvinningsloopar som kraftigt begränsar cirkulär återvinning av samhällets träavfall. Eftersom träavfall består av flera typer av träslag och produkter, tillsammans med olika nivåer av föroreningar, utgör detta ett komplext problem som måste adresseras med hänsyn för både cirkularitet och säkerställande av giftfria materialflöden. Utvecklingen av ett automatiserat on-line karakteriseringssystem för att urskilja kemiskt förorenat träavfall är således av hög prioritet. Projektet förslår en toppmodern neutronbaserad lösning för att tillhandahålla en pålitlig
separeringsfunktion för giftfria materialflöden. Resultaten kommer att användas för att överbrygga motstridiga mål inom återvinning av träavfall och signifikant öka mängden träavfall som säkert kan användas vid återvinning. Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av den föreslagna lösningen analyseras ur ett livscykelperspektiv för att identifiera de bästa utvecklingsalternativen

Relaterade sidor: