Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer

Senast ändrad: 03 november 2020

Att växla till förnyelsebara råvaror är en nödvändighet för att ta itu med de globala utmaningarna som klimatförändring och befolkningstillväxt. Syftet med projektet är att utveckla miljövänliga kompositer tillverkad av förnybar biomassa och restprodukter. Produktdesign i samband med ett återvinningskoncept som använder förnybara, biologiskt nedbrytbara och formaldehydfria lim och hydrofoba tillsatser, kan kraftigt öka mängden av sekundär råvara. Detta kan samtidigt förbättra prestanda och miljöprofil för träkompositer i möbler. Initiativ har på senare tid tagits för att öka resurseffektiviteten för byggsektorn med användning av olika restmaterial i kombination med olika billiga oorganiska bindemedel för tillverkning av strukturella block. Dessa två möjligheter kommer att undersökas ytterligare i projektet genom ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande konsortium med akademiska och industriella partners från Sverige och utomlands. De specifika målen är att: (a) kartlägga egenskaper och mängder av potentiella biobaserade råvaror och restmaterial (b) visa optimal beredning av material för hållbara förädlade produkter (c) visa produktexempel på labb och industriellt producerade biokompositer för möbler och konstruktion (d) initiering av nya vägar för biobaserade råvaror och restmaterial (e) visa möjligheten att tillverka innovativa miljöeffektiva produkter och sprida resultaten till forskarvärlden och näringslivet.

Fakta:

Projekttidtabell: 2016-01-01 – 2020-12-31

Finansiärer: Formas

Koordinerande organisation: Linnéuniversitetet

Projektdeltagare: Stergios Adamopoulos (projektledare SLU/SBT), Geoffrey Daniel (SLU/SBT), Carl-Eri Hagentoft, Anders Olsson, Dennis Jones

Projektbudget: 10 000 000 SEK