GrassRefine

Senast ändrad: 16 augusti 2021
Gräs

Produktion, fraktionering och karaktärisering av biomassa från gräsmark till energi och råvara

Vi ska ta fram system för odling, bearbetning och karaktärisering av biomassa från

perenna gräs samodlade med baljväxter för olika ändamål. Vi ska fokusera på grönskörd av biomassa som gödslats med biogasrest. Fraktionering av biomassan både med fältbaserad utrustning och i en pilotanläggning ska utvärderas som råvaror till både energi (biogas och etanolproduktion) och produkter (t.ex. fiberprodukter, absorptionsmaterial, isoleringsmaterial, foder och extraktion av specialkemikalier). Slutligen ska de mest lovande systemen utvärderas med avseende på ekonomi och miljöeffekter.

Projektet är ett samarbete mellan institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (projektledare) och institutionen för skogens biomaterial och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Relaterade sidor: