Tannins for waste water treatment (TanWat)

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Projektet kommer ta fram metoder för vattenrening genom att använda sig av restprodukter inom skogsnäringen. Genom att öka användningsområdet för restprodukten kommer det gynna såväl skogsnäringen som miljön då metoderna kommer vara mer miljövänliga än ..

Det långsiktiga målet är att beskriva förutsättningarna för att etablera en industriell process baserad på utvinning av kemikalier, tanniner, från tall och granbark, en riklig biprodukt som för närvarande har mycket lågt värde. Den globala produktionen av tanniner är cirka 1 miljon ton /år men ingen betydande produktion sker inom EU.

Tidigare tester har visat att kommersiellt tillgängliga produkter baserade på trädråvaror i Sydamerika har goda effekter som kemikalier för rening av avloppsflöden och syftet är att producera liknande produkter från interna resurser från skogen. Produkterna kommer att utvärderas i ett antal praktiska tillämpningar; bland annat i kommunala avloppsvatten, dricksvatten, avloppsflöden i en biogasanläggning, behandling av avloppsvattenflöden och applikationer i andra flöden i cellulosaindustrin. Projektet omfattar: selektion och förbehandling av råvaror, extraktionstekniker, kemisk identifiering och modifiering av tanniner och tillämpningar i de beskrivna systemen, inklusive ett antal demonstrationer i pilotskala.

Projektet kommer också att ge en preliminär uppskattning av produktionskostnaderna för en avsedd industriproduktion och intäkter från produkter som genereras under processen. Detta kommer att ske i nära samarbete med industripartnerna i projektet. Projektet kommer att leda till nya biomaterial från bark som skulle kunna ersätta fossilbaserade kemikalier under flera industriella processer som massa- och pappers- industri och avlopps och vatten-reningsverk.

Fakta:

Projekttidtabell: 2018-06-01 – 2020-12-31

Medfinansiärer: Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), LUKE (FI), Österbotten Förbund (FI), Region Västernorrland (SE)

Projektbudget: 1 119 741 EUR

Beviljade EU-medel: 671 843 EUR


Kontaktinformation