Forskning vid BTC

Senast ändrad: 10 juni 2021

Forskningen vid BTC fokuserar på processer som förenklar användningen av biobaserade biprodukter så att det blir lättare för industrier att välja bort fossila alternativ. Genom att utveckla kunskap i gränssnittet mellan råvarans inneboende egenskaper och nedströms processer kan vi utforma förbehandlingsmetoder för att skräddarsy industriella råvaror och skapa funktionella komponenter för nya produkter.

Förädling

Förädling av biomassa innebär generellt att råvara processas för att erhålla önskade kvaliteter. Exempel på önskvärda egenskaper för förädlade biobränslen är t.ex. hög energitäthet, god lagringsduglighet, goda hanteringsegenskaper, frånvaro av föroreningar/processtörande ämnen, etc. En redan från början hög råvarukvalitet finns hos t.ex. stamved, som är relativt homogent och fritt från förorenande ämnen. Andra råvaror kan t.ex. innehålla betydligt högre askhalter.  Enighet råder dock om att ökad efterfrågan på förnyelsebar energi inte kommer att kunna täckas med högkvalitativa råvaror. Framtidens energisystem bygger istället på att vi utvecklar metoder för att hantera och förädla en stor mångfald av råvaror.flera torkningssteg.

Torkning

Råvara från skogen har oftast en rå fukthalt på ca 50 %. Torkning är för många industriella processer ett nödvändigt men dyrt behandlingssteg. Vi har försöksutrustning för olika torktekniker.

Malning och fraktionering

I forskningspiloten BTC finns flera typer av utrustning för flisning, malning och fraktionering. Dessa är viktiga steg i förädlingskedjan. Med utveckling av sönderdelnings- och fraktioneringsstegen kan värdefulla komponenter sorteras fram ur en komplex biomassa. En metod för att maximera utbytet vid utvinning av gröna kemikalier är viktig för framtidens bioraffinaderier.

Komprimering till pellets och briketter

BTC har mycket avancerad utrustning som möjliggör kompletta designade studier för pelletering och brikettering. Med befintlig instrumentering kan olika typer av biomaterial prepareras till önskad fukthalt och partikelstorlek. Pelleterings- och briketteringsförsöken ger direkt industriell tillämpbar information om olika råvarors egenskaper, om pelleteringsprocessens energiförbrukning och om hur en önskad kvalitet på pellets och briketter kan uppnås. Vetenskapliga studier av kvalitetsparametrar och energiförbrukning görs i designade försök där resultaten från analyser av biomassans fysikaliska och kemiska egenskaper tillämpas för optimering av processerna.

Förbränningsförsök

Vid värderingen av ett förädlat biobränsle studeras egenskaperna vid förbränning i pelletsform. I olika försöksuppställningar görs mätningar på fasta och gasformiga emissioner i rökgaserna. Askans egenskaper studeras också i olika förbränningsprocesser.