Pelletsplattformen II

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Projektet ska genom forskning i laboratorie- och pilotskala samt genom fullskaliga fabriksförsök ta fram kunskap och underlag för att de uppställda målen enligt Fokus III för år 2020 ska kunna nås.

Det övergripande målet med projektet är att nå bättre totalekonomi för pelletstillverkningen, minska energibehovet, öka produktiviteten per pelletspress, uppnå bättre arbetsmiljö och bidra till att uppfylla svenska miljömål. Produktionskostnader ska minskas med minst 1 % per år (upp till 10 % år 2020) vid storskalig förädling av pellets genom effektivare process, minskat slitage, minskad energiåtgång, minskat spill, etc.

Vidare syftar projektet till att ytterligare bredda råvarubasen för pelletskvaliteter för olika ändamål med en omvandlingsteknik anpassad till nya bränslen, så att fler bränslekedjor kan nå marknaden och klarar ställda miljökrav och hållbarhetsmål. För att nå detta syfte har projektet i samråd med PelletsFörbundet (PF) satt upp följande mål:

  • Att implementera nya/alternativa råvaror för pelletsindustrin i form av lövved, grot, torv, agroråvaror samt stubbar.
  • Att ta fram nya och innovativa berednings- och förädlingstekniker: Avskiljning av extraktivämnen och optimering av spånfraktionsfördelningen.
  • Att ta fram tekniker för att uppnå högsta kvalitetsklass på pellets trots ändrad råvarumix: Optimerad styrning av enskilda pelletspressar och/eller genom användande av upp till 2 % additiv i råvarumixen.
  • Att höja produktionen och sänka kostnaden genom utnyttjande av ett konditioneringssteg innan pelletering.
  • Att utveckla en snabb och enkel metod för att bestämma de viktigaste förbränningsegenskaperna hos pellets.
  • Att minska emissioner vid lagring av pellets.
  • Att under projektets gång samla in åtgångstal för råvara och elenergi från pelletsindustrin i Sverige.

Relaterade sidor: