Nature Refines - Organic residues as raw material for water-cleaning and energy storage devices

Senast ändrad: 09 april 2024
Nature refines

Projektet fokuserar på att omvandla biomassa, som idag betraktas som avfall och mest används som bränsle i värme- och kraftverk, till mervärdesprodukter som till exempel aktiverat biokol. Projektets mål är att använda organiska biprodukter (primärt avfall) från agro, skog, boskap, akvatisk biomassa (t.ex. alger) och rötrest från biogasindustrier (sekundärt avfall) för att producera aktivt biokol (primärprodukt).

Det aktiverade biokolet används som råvara för framställning av:

  • Vattenfilteranordningar (sekundärprodukt-1) för att avlägsna föroreningar som läkemedel och tungmetaller från olika typer av avloppsvatten (t.ex. kommunalt avloppsvatten, lakvatten från deponier, pappersindustri, gruvindustri och laboratorietillverkade avloppsvatten med brunn -definierad sammansättning), och
  • Superkondensatorelektroder (sekundär produkt-2).

Resultaten från projektet kommer att möjliggöra ersättning av fossila element (som grafit som används vid konstruktion av superkondensatorelektroder) med CO2-neutral biomassa, och öka användningen av förnybara inhemska resurser istället för att importera råvaror från andra länder, vilket i vända, leda till flera samhällsvinster och påverkar alla FN:s globala hållbarhetsmål.

Bortsett från detta finns det en enorm potential för att tillvarata oanvänt organiskt avfall i Norden. Tillverkning av lokala nyckelråvaror ökar självförsörjningen. En förbättring av de återvinningsmetoder som används idag kan uppnås genom att förbättra målgruppens forskningsförmåga, utföra tillämpad forskning och nätverka med etablerade företag som kan använda de resultat som erhållits under projektet. Aktiviteterna för att utnyttja resultaten och kunnandet inkluderar utbyte av bästa praxis, nya affärsmodeller för cirkularitet, nya processer för att möta nordliga utmaningar och införande av ny teknik, laboratorieexperiment och spridning av resultat.

Detta projekt bidrar i första hand till målen för hållbar utveckling 6 (Rent vatten och sanitet), 9 (Industri, innovation och infrastruktur) och 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion).

Fakta:

Projekttidtabell: 2023-09-01- 2026-08-31

Aktörer inom projektet: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Luleå University of Technology, Yrkeshögskolan Novia, BioFuel Region.

Financierer: Interreg Aurora, Region Norrbotten, Regional Council of Ostrobotnia, Swedish University of Agricultural Sciences, Luleå University of Technology, Yrkeshögskolan Novia, Kempestiftelserna, BioFuel Region

Projektbudget:

TOTAL PROJECT BUDGET: 853 282 Euro

EU-FUNDING, INTERREG AURORA: 554 633 Euro

Relaterade sidor: