SLURP

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt

Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket (WP):

WP1: Förstudie hos Norrmejerier: För-studien skall utmynna i ett underlag för beslut med inriktning recirkulation av hygieniserad biomassa till Norrmejeriers ägare. Förstudien skall utreda tillgång och efterfrågan på marknaden och val av hygieniseringsmetod knuten till lagstiftning. Förstudien skall också svara på certifierings-förutsättningar eller alternativa vägar för kvittblivning av obehandlat avloppsslam. Detta WP utförs av Norrmejerier.

WP2: Tornadotorkning av slam från Norrmejerier: Slam tas ut efter rötningen, i första hand efter filterpressen men också andra positioner kan bli aktuella. För att höja torrhalten och förbättra ev. efterföljande processbarhet kommer också slammet att blandas med andra material som t.ex. rörflen, halm, bark eller torv. Torkprocessen optimeras för varje materialblandning med avseende på energiåtgång och utgående torrhalt. Detta WP utförs av SLU i samverkan med Airgrinder AB och Norrmejerier.

WP3: Karakterisering och nya produkter. De torkade materialen karakteriseras med avseende på näringsinnehåll (framför allt N och P) samt för att uppfylla kraven för hygienisering och återföring till jordbruk. För att underlätta lagring och hantering av materialet kan en efterbehandling i form av kompaktering vara nödvändig. Pelletering eller brikettering av det torkade materialet antingen separat eller i blandning med andra bindemedel, t.ex. rörflen, halm, bark eller torv kommer att genomföras och produkternas lagrings- och hanteringsegenskaper (densitet, hållfasthet) kommer att studeras. Detta WP utförs huvudsakligen av SLU.

WP4: Nya miljövänliga flockningskemikalier: Möjligheten att ersätta polyakrylamid som nu används som flockningskemikalie kommer att studeras i laboratorieskala. Mer miljövänliga flockningskemikalier såsom modifierad stärkelse, tanniner m.m. kommer att testas. Eventuellt görs ett försök i full skala hos Norrmejerier med den/de mest intressanta nya flockningskemikalierna. Detta WP utförs huvudsakligen av SLU.

WP5: Ekonomisk utvärdering: Hela processen, inkluderande en ev. ombyggnad av slamhanteringsprocessen vid Norrmejerier, investering och drift av en Tornadotork samt återcirkulation av den torkade förädlade näringsförstärkaren till Norrmejeriers ägare kommer ekonomiskt att utvärderas och jämföras mot de kostnader som nu uppstår vid slamhanteringen. Detta WP utförs av SLU och Norrmejerier.

Mål med projektet SLURP
Det övergripande målet med detta innovationsprojekt är att ta fram nya tekniska lösningar och affärsmodeller för en hållbar slamhantering hos Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå. Detta sker genom:

  • Att omvandla slammet till en certifierad produkt som går att använda som gödselmedel/näringsförstärkare,
  • Optimera cyklontorknings-processen för slam/blandningar av slam och andra produkter med avseende på energibehov och torrhalt,
  • Utveckla nya gödselmedels- /näringsförstärkningsprodukter med goda lagrings- och hanteringsegenskaper, och
  • Ta fram mer miljövänliga flockningskemikalier som ersättning till polyakrylamid