Mikrobiell ekologi som en nyckel för att öka livslängden hos konstruktionsvirke

Senast ändrad: 03 november 2020

Trä är ett miljövänligt kolneutralt material med stor potential i en hållbar ekonom. För utomhusapplikationer är träets livslängd begränsad och förlängning av detta är av stor betydelse för att öka konstruktionens livslängd och dess funktion som kolsänka. Traditionellt trä behandlades med tungmetaller inklusive arsenik och krom men dessa metoder ersätts nu med mindre giftiga salter eller alternativa metoder som acetylering och värmebehandling. Trä förstörs mikrobiellt, främst av svampar, men bakterier kan vara viktiga, särskilt i interaktionen med svampar. Många observationsstudier har genomförts på temporal succession värddifferentiering av svampsamhällena medan studier av bakterier är sällsynta. Här kommer vi att använda senaste sekvenseringstekniken för ny generation för att testa hypoteser om mikrobiella samhällen i försöksfält där succession, differentiering mellan träslag och träbehandlingar kommer att studeras. Försöken är unika eftersom de har bibehållits på lång sikt. Resultaten kommer att vara intressanta både från nyfikenhetsdriven vetenskaplig synvinkel och från en tillämpad sida. När det gäller den applicerade sidan är det väldigt intressant att studera vilken effekt olika behandlingar har på det mikrobiella samhället. Har de liknande samhällen men en fördröjd succession eller är vissa svampar och bakterier uteslutna från någon behandling? Denna information är avgörande när de träbehandlingar som vi kommer att använda i framtiden kommer att väljas.

Fakta:

Projekttidtabell: 2019-01-01 - 2021-01-01

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Geoffrey Daniel, Nasko Terziev

Projektbudget: 2,99 MSEK