Kostnadseffektiv och hållbar lagring av flisad skogsråvara och fasta biprodukter

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Projektet ska påvisa metoder för kostnadseffektiv, hållbar och brandsäker hantering och lagring av oprocessade skogsrester. I storskaliga lagringsförsök studeras effekter av produktanpassad sortering av råvaran och innovativa lagringsmetoder med avseende på råvarans fysikaliska, kemiska och termokemiska karaktäristik, biomassaförluster samt lagringssystemets hållbarhet utifrån ett livscykelperspektiv.

Projektets design medger generalisering av resultat och ökar kunskapen om smarta lagringsystem som medger minimering av förluster, möjlighet till värdeoptimering av råvaran samtidigt som en hög miljö-, energi- och kostnadseffektivitet nås. En ökad lagringsbarhet möjliggör ett jämnare utnyttjande av skogsresurser, vilket ger kostnadssänkningar i hela produktionskedjan. En jämnare och mer förutsägbar bränslekvalitet underlättar leveransplanering och bränsleprognoser, vilket kan öka intresset och utnyttjandet av skoglig biomassa för energisektorn och biobaserade industrier.

Mål

Projektet ska påvisa metoder för kostnadseffektiv, hållbar och brandsäker hantering och lagring av oprocessade skogsrester. Målet är att ta fram modeller och riktlinjer för effektiv lagring av flisad oprocessad skogsråvara som medför ökad kostnads- och miljöeffektivitet. 

Fakta:

Projekttidtabell:  2018-06-01-2021-12-31

Finansiärer: Energimyndigheten, AB Fortum Värme samägt, E.ON Värme Sverige AB (SE), SCA Energi AB, Södra Skogsägarna ek för, 

Samarbetspartners: RISE, Skogforsk

Projektdeltagare SBT: Erik Anerud, Dan Bergström, Mehrdad Arshadi, Leif Westerlund

Projektbudget: 7 939 000 SEK


Kontaktinformation