Grundutbildning

Senast ändrad: 02 mars 2021
Undervisning på plats i skogen

Institutionens engagemang inom grundutbildningen inriktar sig på det 5-åriga jägmästarprogrammet där fokus ligger på förädling av biomaterial från skogen samt skogsteknologi. Vi ansvarar även för all utbildning inom huvudprocessen industriell råvaruförsörjning av timmer, massaved och skogsbränsle. Fältstudier är viktiga inslag i undervisningen.

 

 

Huvudämnena vid institutionen inkluderar:
 • Primärproduktion av specifika träegenskaper i individuella bestånd

 • Teknologi för etablering och behandling av bestånd, skörd och transport, samt styrning av dessa olika moment

 • Industriell behandling av skogsråvara och utnyttjandet av specifika materialegenskaper i dessa processer

Läs mer om kurserna på institutionen

Praktiskt Skogsbruk, 15 hp

'Praktiskt Skogsbruk' ingår i Jägmästarprogrammet under år 1. Kursen fokuserar på att ge fördjupande teoretiska och praktiska kunskaper i produktion av skogliga värden. Detta görs genom att belysa de naturgivna produktionsförutsättningarna, möjliga skogsbrukssätt och deras ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt samhällets förväntningar och restriktioner. Precis som i verkligheten kombineras och integreras ett flertal skogliga ämnesområden, för att fånga upp den komplexitet som skogsbrukande innebär. 

Medansvariga:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kontakt: Ola Lindroos

Förkunskapskrav:
- 15 hp skogsvetenskap eller motsvarande

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0215
Poäng: 15 HEC
Nivå: Grundnivå

Läs mer om kursen praktiskt skogsbruk.

Skogsteknologi och virkeslära, 15 hp

'Skogsteknologi och virkeslära' ingår i Jägmästarprogrammet år 2. Kursen fokuserar på att ge teoretiska och praktiska kunskaper om tillvaratagande och förädling av trädbaserad råvara. Hela kedjan från träd till industri berörs, främst ur ett nationellt perspektiv. Fokus ligger på effektivitet i det arbete som utförs för att odla och skörda träd samt trädråvarans egenskaper och användningsområden. 

Kontakt: Carola Häggström

Förkunskapskrav:
- 45 hp skogsvetenskap
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0203
Poäng: 15 HEP
Nivå: Grundnivå

Läs mer om kursen skogsteknologi och virkeslära.

Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7.5 hp

'Marknadsinriktad virkesförsörjning' ingår i Jägmästarprogrammet år 3. Kursen bygger vidare på begrepp och koncept inom skogsteknologi och virkeslära, genom att kombinera dessa till det systemperspektiv som behövs för att kunna förstå och styra råvaruförsörjning från skog till industri.

Medansvariga:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skogsekonomi

Kontakt: Erik Anerud

Förkunskapskrav:
- 60 hp skogsvetenskap
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0206
Poäng: 15 HEP
Nivå: Grundnivå

Läs mer om kursen marknadsinriktad virkesförsörjning.

Trävetenskap och träteknologi, 15 hp

'Trävetenskap och träteknologi' ges både inom Jägmästarprogrammet år 3 samt som fristående kurs. Kursen innefattar grundläggande och avancerade egenskaper hos trä, fibermaterial, biokompositer, deras hållbarhet och nedbrytning, skydd, behandling och testning. Aspekter av biomaterial modifiering och industriell processteknik t ex. sågverk, massa- och papperstillverkning, bioraffinaderier och framtida potential för ligno-cellulosa i avancerade material kommer också att diskuteras. Syftet med kursen är att ge en omfattande översikt över grunderna i vedens byggnad som börjar från molekyler nivå, mikro- och makrostruktur med avseende på funktion och tillämpningar i slutprodukter inklusive bio-ekonomiska aspekter. Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap om trä och ligno-cellulosa som råvara för konventionella och moderna teknologiska processer. Kursen ges på engelska.

Kontakt: Nasko Terziev

Förkunskapskrav:
kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive:
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp lantbruksvetenskap eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp teknologi
samt
Engelska 6

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0213
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad
Språk: Engelska
Ort: Kursen ges på SLU Uppsala

Läs mer om kursen Trävetenskap och träteknologi här.

 

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15 hp

'Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser' ges i Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet. Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om såväl skogliga som andra biomassaråvarors egenskapers betydelse för förädling med utgångspunkt i slutanvändares krav. Kursen innehåller fördjupning om förädlingsteknik och råvaruegenskapers roll i den industriella försörjningsstrukturen. Kursen är inriktad främst på träbaserade produkter och massa/papper men även energi och andra produkter från skog samt biprodukter och andra biomassaråvaror behandlas.

Kontakt: Magnus Rudolfsson

Förkunskapskrav:
120 hp skogsvetenskap inklusive:
- 7,5 hp skogsteknologi och
- 7,5 hp virkeslära
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå..

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen råvaruegenskaper och förädlingsprocesser.

Skogsindustriell försörjningsstrategi, 15 hp

Kursen syftar till att ge studenten förmåga att förstå och analysera det hållbara skogsindustriella försörjningssystemet i sin helhet utifrån ett marknadsrelaterat perspektiv, så de kan medverka i utvecklingen av system för en effektivare råvaruförsörjning.

Kontakt: Emanuel Erlandsson

Förkunskapskrav:
120 hp skogsvetenskap inklusive:
- 7,5 hp virkeslära
- 7,5 hp skogsteknologi
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0216
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen skogsindustriell försörjningsstrategi.

Operativ styrning av virkesleveranser. 15 hp

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur försörjningskedjan från skog fram till råvaruleverans vid industri är strukturerad och hur det praktiska genomförandet styrs. Kursens innehåll tränar studenterna förmåga att hantera de möjligheter och utmaningar som är kopplade till att uthålligt och resurseffektivt förse industrier med rätt skogsråvara i rätt tid och till rätt pris.

Kontakt: Emanuel Erlandsson

Förkunskapskrav:
- 120 hp skogsvetenskap på grundnivå
- 15 hp skogsvetenskap avancerad nivå
- Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0217
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen operativ styrning av virkesleveranser.

Examensarbete i Skogsvetenskap, 30 eller 60 hp

Kursen 'Master thesis in Forest Management at Department of Forest Biomaterials and Technology' ges i Jägmästarprogrammet - masterprogram. 

Kontakt: Thomas Kronholm

Förkunskapskrav:
Godkänt examensarbete på grundnivå (alternativt kandidatexamen) i skogsvetenskap. Kurser om minst 30 hp på avancerad nivå i skogshushållning. Språkkunskaper motsvarande engelska B. Om examensarbetet kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: EX0955, EX0956
Poäng: 30 eller 60 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen Master thesis in Forest Management at Department of Forest Biomaterials and Technology.

Skriv ditt examensarbete hos oss! 
 Vår strategi i 3 steg, för en framtida utveckling av vår skogliga utbildning är: 
 1. Säkerställa att mål och fokusområden är aktuella 
   -genom att involvera externa experter
 2. Säkerställa att det finns resurser för att nå dessa mål 
  pedagogisk utveckling av lärare
 3. Uppföljning av målen 
  kursutvärderingar och hög genomströmning av examensarbetare