Forest Refine

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Det övergripande syftet med projektet var att analysera och förbättra försörjningskedjorna för skoglig biomassa till bioraffinaderier med beaktande av att kraven på råmaterialkvalitet kommer att vara annorlunda än för existerande skogsindustrier.

Projektets delsyften var att:

 • Sammanställa principer och tekniker för att sönderdela och sortera skoglig biomassa.
 • Studera möjligheter att göra en första sortering och/eller kompaktering av råvaran redan på avverkningstrakt eller avlägg vid bilväg.
 • Studera sönderdelning och sortering av skoglig biomassa på terminal i så homogena fraktioner som möjligt utifrån krav och önskemål från bioraffinaderier.
 • Analysera det kemiska innehållet och koncentrationerna i olika trädkomponenter för de vanligaste trädslagen i Västerbotten, Västernorrland och centrala Österbotten, samt att fastställa den geografiska fördelningen och mängder av dessa kemikalier.
 • Karaktärisera olika fraktioner av skoglig biomassa som produceras inom detta projekt avseende kemiska och fysiska egenskaper, t.ex. fukthalt, askhalt, halt av extraktivämnen, värmevärde, bulkdensitet storleksfördelning och geometriskt utseende hos partiklar.
 • Studera effekterna av lagring på olika typer av sönderdelad och sorterad skoglig biomassa.
 • Definiera framtida kvalitetskrav på råvara som olika typer av bioraffinaderier kommer att ställa.
 • Studera kemisk sönderdelning av de träkemiska beståndsdelarna cellulosa, hemicellulosa och lignin från olika trädslag till råvara för alkoholframställning.
 • Analysera energi- och kostnadsbalanser för olika försörjningskedjor till bioraffinaderier.
 • Förmedla erhållna resultat och aktivt medverka till kunskapsuppbyggnad och samarbeten inom den region som Botnia Atlantica utgör för området försörjningskedjor till bioraffinaderier .

 

De primära målgrupperna för projektet var:

 • Bioraffinaderiindustrin.
 • Skogsbruket inklusive skogsindustrin.
 • Kraftvärmeverksindustrin.
 • Tillverkare av skogsmaskiner och maskiner för terminalhantering och sönderdelning av skoglig biomassa.
 • Beslutsfattare på regional nivå.
 • Universitet/Högskola samt andra undervisande organisationer.

 

Mer information finns på: www.forestrefine.se


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14