Träprodukters potential för att mildra klimatförändringarna.

Senast ändrad: 15 mars 2023

Sammanfattning

Användandet av skogliga produkter har stor potential för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) och också  lagra koldioxid, som viktiga strategier för att minska klimatförändringarna. Det finns emellertid förvirring kring  vägval, uppnåbara miljöfördelar och vilken metod som bäst kan kvantifiera dessa fördelar. Samtidigt är  potentialen för användandet av nya skogliga material som ersättning för syntetiska material i möbler, byggnader,  förpackningar och andra sektorer i stort sett okänd, särskilt ur ett klimatperspektiv. Kunskapsläget kring  koldioxidlagring och träprodukternas klimatreducerande potential är följaktligen ofullständig, vilket försvårar  välgrundad beslutsfattning när det gäller klimatnyttan vid användandet av svenska skogsprodukter. Projektet  syftar till att belysa skogliga produkters reduktionspotential för att bekämpa klimatförändringar, och de specifika  målen är att: i) generera en forskningsöversikt om tidigare forskning och kunskapsluckor beträffande träråvarans  miljöfördelar ii) bestämma miljöpåverkan och ekonomisk prestanda för skogliga material som ersättare för  syntetiska material som används idag i möbler och byggnader; iii) utvärdera olika målscenarier för att förlänga träprodukternas cykliska livslängd; iv) identifiera förbättringspotentialer för träprodukter ur ett miljöperspektiv; v)  delta i kommunikation och dialog med intressenter längsefter skogens värdekedjor för att uppnå den nödvändiga förändringen mot en klimatneutral skogsanvändning.

Fakta:

Projekttidtabell: 2023-01-01 - 2025-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Stergios.adamopoulos@slu.se

Projektpartners: SLU, Linnéuniversitetet

Projektbudget: 2 998 000 SEK

Relaterade sidor: