Forskarskolan FIRST2

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Forskarskolans målsättning och vision är att göra de nordiska länderna till världsledande inom sitt område fram till 2020/25. Men för att stå sig i den hårda konkurrensen måste Nordiskt skogsbruk öka sin produktivitet med 50 % jämfört med dagens prestationsnivåer. För att uppnå detta måste kunskapen och kompetensen fortsätta att utvecklas inom områden som maskinintelligens, människa/maskin interaktion, automation, produktivitet, träförädlingssystem och ergonomisk standard.

Projekten bygger på uttalade verkliga behov och har en inriktning mot avancerad skogsteknik och system som finns på marknaden i tidshorisonten 2020/2025.

Handledare utses och rekryteras från SLU och de finska partnerorganisationerna. Därutöver rekryteras biträdande handledarkompetens där den finns på andra universitet, högskolor och företag.

Forskarskolan FIRST2 ska bli världsledande inom sitt område. Unikt är den nära kopplingen till det svenska skogsbruket, där doktorandprojekten möter näringens prioriterade behov.

Möter näringslivets prioriterade behov

FIRST2 står för Forest Industrial Research School on Technology. Den Svenska delen av FIRST2 ägs av Skogsfakulteten vid SLU i Umeå. Den Finska delen ägs av Universitetet i Helsingfors och Universitetet i Joensuu. För att på bästa sätt fokusera forskningsinsatserna kring avgörande och viktiga frågor för skogsbruket finns flertalet värdföretag knutna till FIRST2. Doktorandernas anställning är vid värdföretagen eller universiteten. Företagen är i hög grad med och specificerar forskningsprojekten. Tillsammans bidrar Sverige och Finland med ett tiotal doktorander som rekryteras i nära samråd med värdföretagen. Detta gör FIRST2 till den största gruppering av doktorandstuderande inom Skogsteknologi i världen, trots att de inte representerar en stor forskarskola. Skolan startade våren 2009.

Projekten bygger på uttalade verkliga behov och har en inriktning mot avancerad skogsteknik och system som finns på marknaden i tidshorisonten 2020/2025.

Handledare utses och rekryteras från SLU och de finska partnerorganisationerna. Därutöver rekryteras biträdande handledarkompetens där den finns på andra universitet, högskolor och företag.

Forskarskolan FIRST2 ska bli världsledande inom sitt område. Unikt är den nära kopplingen till det svenska skogsbruket, där doktorandprojekten möter näringens prioriterade behov.

FIRST2 på internationell arena

FIRST2 vill synas och agera på den internationella arenan. För att skapa en ledande roll inom Skogsteknologin måste forskarna hålla sig uppdaterade vad gäller internationella synsätt och kunskaper, de måste knyta kontakter och bilda nätverk samt marknadsföra den Skandinaviska forskningen och dess ansatser. Under forskarskolans fem år kommer minst tre internationella studieresor att genomföras. Detta ska skapa en bredd i forskningens sätt att ta sig an problematiken på olika områden och sätta in resultaten i ett större sammanhang


Kontaktinformation

Tomas Nordfjell, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
tomas.nordfjell@slu.se, +46 90 786 83 99