Rådgivning för hållbart fiske och rödlistan - Vad gäller?

Senast ändrad: 04 maj 2015

Varför kan det vara skillnad mellan SLU Aquas råd och ArtDatabankens bedömningar när det gäller fisk och skaldjur?

Vid rödlistning bedömer ArtDatabanken risken att arten dör ut i landet. Även arter som är förhållandevis talrika kan rödlistas om de visar en långsiktigt negativ trend. SLU Aquas fiskbeståndsrådgivning gör en årlig bedömning av hur mycket ett bestånd kan beskattas utan att riskera ett långsiktigt hållbart nyttjande.

ArtDatabankens rödlistning

ArtDatabankens rödlistning är ett system baserat på kriterier som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera risken att arter dör ut (www.iucnredlist.org). Rödlistan är ett officiellt dokument som fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I Sverige görs en sådan bedömning vart femte år. I kategoriseringen ingår inga värderingar av åtgärder eller hur angeläget det är att bevara eller göra insatser för en viss art. Däremot är rödlistan, tillsammans med andra underlag och överväganden, ett viktigt underlag för att prioritera insatser och åtgärder för arter och miljöer. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och också vara en vägledning för att nå uppsatta miljömål, dock utan att ha juridisk status. 

SLU Aquas rådgivning

SLU Aquas rådgivning gäller för många olika kommersiellt nyttjade fiskbestånd, och görs årligen genom kvalitetssäkrade bedömningar av beståndsstatus, bland annat inom ramen för ICES (Internationella havsforskningsrådet) arbete. SLU Aqua samlar in data från både yrkesfisket och genom forskningsexpeditioner för detta ändamål. Rådgivningen ingår som en del i EU:s gemensamma fiskeripolitik och datainsamling genom ICES och utgör den biologiska grunden för fiskekvoter för våra kommersiella bestånd. SLU Aquas rådgivning omfattar även den nationella resursövervakningen. Beståndsuppskattningarna görs oftast med hjälp av modeller som skattar beståndens utveckling, dödlighet och rekrytering över tid i relation till biologiska gränser för beståndsstatus och ger råd om hur fisket bör ske nästkommande år.

ArtDatabanken, SLU Aqua och data

Även om ArtDatabanken och SLU Aqua använder samma datakällor så används delvis olika datamängder eftersom rödlistan och SLU:s fiskbeståndsrådgivning har olika syften och bedömningsgrunder. Rödlistningen värderar den långsiktiga risken att en art dör ut, i ett perspektiv på minst 10 år, medan SLU:s årliga fiskbeståndsrådgivning syftar till att göra en bedömning av hur stort uttag man kan göra från ett bestånd, givet bl.a. nuvarande beståndstillväxt och dödlighet, utan att riskera dess långsiktiga fortlevnad. Det kan därför uppstå fall där SLU tillsynes gör olika bedömningar, men där båda är rimliga utifrån respektive frågeställnings syfte.


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se