SLU Aquas historia

Senast ändrad: 14 maj 2024
Arbete i fält ute på sjön. Foto.

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) har en historia som spänner över mer än 150 år, från mitten av 1800-talet fram till idag. Idag arbetar vi tillsammans mot ett gemensamt mål: att utveckla kunskap, erbjuda utbildningar och ge biologisk rådgivning för att främja ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi förenas i vårt arbete för en hållbar, levande och bättre värld.

Verksamheten vid SLU Aqua har genom åren utvecklats till en vital forskningsmiljö med unika möjligheter att ta fram kunskap som är direkt tillämpbar i praktiken - både för marina och limniska miljöer. Under 150 år har vi genererat kunskap och samlat data som vi kan använda i moderna modeller och analyser. 

Historien om SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) bildas den 1 juli 2011, som del av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamheten har utvecklats från ett fokus på svensk livsmedelsförsörjning till dagens inriktning på hållbar användning av akvatiska naturresurser och skyddet av akvatiska miljöer. Avdelningarna Havsfiskelaboratoriet, Kustlaboratoriet och Sötvattenslaboratoriet utgör idag SLU Aqua och vi finns på sex orter i Sverige.

SLU Aquas historia börjar på mitten av 1800-talet då de första fiskeribiologiska undersökningarna i inlands- och kustvatten genomfördes. Under svältåren på 1860-talet gjordes nationella satsningar för att säkra livsmedelsförsörjningen, och flera fiskodlingar anlades. Ett av de första kläckerierna av fisk byggdes i anslutning till Kronans laxfiske i Älvkarleby år 1871, och här ligger än idag SLU Aquas fiskeriförsöksstation.

Internationellt samarbete en gammal tradition

I slutet på 1800-talet föreslog Kungliga Vetenskapsakademien att Sverige skulle delta i internationella undersökningar av våra hav och påbörja forskning om fiskarter med ekonomiskt värde. Den svenska hydrografisk-biologiska kommissionen ledde arbetet, och det blev startskottet för bildandet av det Internationella havsforskningsrådet (Ices) år 1902. I nuvarande arbetsgrupper inom Ices bidrar SLU Aqua fortfarande med vår forskning och rådgivning.

Lysekil och Drottningholm - salt och sött

Med hjälp av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse invigdes Statens Havsfiskelaboratorium i Lysekil år 1929 respektive Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket vid Drottningholm år 1932. Båda laboratorier uppgick i den statliga myndigheten Fiskeristyrelsen i juli 1948, med huvudsäte i Göteborg. Hit hörde också 24 fiskerinämnder med kontor i Sveriges alla län.

Öregrund och Kustundersökningen

På 1960-talet startades undersökningar av fisk längs Sveriges kuster i samband med olika vattenmål, bland annat vattenmålet inför bygget av kärnkraftverket i Forsmark. Dessa undersökningar kallades Kustundersökningen och drevs av Statens vatteninspektion (sedermera Statens naturvårdsverk). Kustundersökningen placerades i Öregrund 1974 och kom på så sätt närmare verksamheten vid Biotestanläggningen intill Forsmarks kärnkraftverk samt fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Idag är det SLU Aquas avdelning i Öregrund - Kustlaboratoriet - som håller i undersökningarna av fiskbestånden i kärnkraftverkets varmvattenutsläpp, och som driver försöksstationen i Älvkarleby.

Fiskeristyrelsen och Fiskeriverket

År 1991 ändrades namnet Fiskeristyrelsen till Fiskeriverket och fiskerinämnderna inordnades under länsstyrelserna. Under Fiskeristyrelsens tid såg man ett behov av att bredda sin kunskap om fisk och fiske i kustvattnen. Då den främsta kompetensen fanns inom Kustundersökningen blev den också en del av Fiskeriverket. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua)

Fiskeriverket avvecklades den 30 juni 2011 och verksamheten delades upp på flera myndigheter. Idag är det Havs- och vattenmyndigheten som reglerar fisket, Jordbruksverket gynnar fiskerinäringen och Sveriges lantbruksuniversitet forskar om fisk, fiske och akvatiska ekosystem.

Vid bildandet av SLU Aqua skapades två ämnesområden: kvantitativ fisk- & fiskeriekologi samt fiskbiologi med inriktning mot populationsstruktur och genetik.

Fakta:

SLU Aquas historia

 • 1871 — kläckeriet i Älvkarleby anläggs
 • 1901 — den svenska hydrografisk-biologiska kommissionen bildas
 • 1902 — Internationella havsforskningsrådet (ICES) bildas, och Sverige representeras av svenska hydrografisk-biologiska kommissionen
 • 1915 — statens fiskodlingsanstalt i Älvkarleby bildas
 • 1929 — Havsfiskelaboratoriet i Lysekil står färdigt med hjälp av en donation på 75 000 kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • 1932 — Statens Undersöknings- och Försöksanstalt för sötvattensfisket i Drottningholm står färdigt med hjälp av en donation på 315 000 kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • 1948 — Fiskeristyrelsen inrättas i Göteborg och den svenska hydrografisk-biologiska kommissionen upplöses
  Statens Undersöknings- och Försöksanstalt för sötvattensfisket övergår i sötvattenslaboratoriet och tillsammans med havsfiskelaboratoriet uppgår dessa i Fiskeristyrelsen
 • 1962 — Kustundersökningen i Öregrund bildas
 • 1991 — Fiskeristyrelsen ombildas till Fiskeriverket
  Kustlaboratoriet i Öregrund (tidigare Kustundersökningen) uppgår i Fiskeriverket
 • 2011 — Fiskeriverket övergår i Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och de tre laboratorierna blir nya avdelningar under institutionen för akvatiska resurser. Fiskeriförsöksstationen blir en del av kustlaboratoriet.

Kontaktinformation