Ekosystem och klimat

Senast ändrad: 17 april 2023

Klimat och ekologiska samspel påverkar miljön i hav, kust och sötvatten, parallellt med effekter från mänsklig verksamhet. Ofta är sambanden komplexa, så att flera arter och processer ingår. Forskning om ekosystem och klimat är en viktig del av SLU Aquas kunskapsunderlag för en hållbar förvaltning av akvatiska system.

Resultaten används till exempel för att belysa prioriterade förvaltningsbehov, utveckla indikatorer och förvaltningsmodeller, och stödja en ekosystembaserad förvaltning.

Dietstudier

Kunskap om arters födoval, till exempel vad och hur mycket sälar, fåglar och fiskar äter, är viktig för att kunna kvantifiera ekologiska samspel. Resultaten används till exempel i modeller för att beräkna hur produktiva de akvatiska systemen är, eller för att bedöma effekten av olika förvaltningsåtgärder. 

Rovfiskens roll i ekosystemet

Många vatten har tyvärr en brist på rovfisk idag, som ett resultat av till exempel överfiske. Det här påverkar ekosystemet struktur så att andra arter tar över i stället. Nya arter som kommer in är ofta sådana som vi förknippar med lägre naturvärden och mindre stabila ekosystem. Att synliggöra rovfiskens roll och hur den kan stärkas är därför ett prioriterat mål för forskning och miljöanalys.

Ekosystemtjänster

Mänskliga aktiviteter påverkar miljön, men vårt välmående är även beroende av fungerande ekosystem. Frågan blir speciellt tydligt i påverkade ekosystem samt under klimatförändring. Analyser av ekosystemets förutsättningar att bidra med så kallade ekosystemtjänster, och kartering av ekosystemtjänster, hjälper till att prioritera förvaltningsåtgärder som kan säkerställa långsiktigt hållbara ekosystem utan att ensidigt fokusera på en aspekt i taget.

Integrerade ekosystemanalyser

Samordnade analyser av hur olika arter och miljöfaktorer förändras över tid kan till exempel visa vilka arter som samvarierar, vilken typ av arter som dominerar under vissa tidsperioder, eller större förändringar i klimat och miljö. Kunskapen stöder en ekosystembaserad förvaltning som kan ta hänsyn till ekologisk information vid anpassningen av förvaltningsåtgärder.

Födovävs- och ekosystemmodeller

Modeller som representerar ekosystem eller födovävar kvantitativt ger en tydligare bild av hur olika delar av ekosystemet samspelar och hur förändringar i en del av systemet kan påverka andra. Modellerna kan vara enkla eller mycket komplexa, beroende på vad de ska användas till. De är centrala verktyg för att kunna tillämpa ekosystembaserad förvaltning, för att utvärdera risken för förändringar i födovävars struktur och analysera möjliga effekter av klimatförändringar.


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Valerio Bartolino, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
valerio.bartolino@slu.se, 010-478 40 58

Helena Strömberg, enhetschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
helena.stromberg@slu.se, 010-478 42 81