Kvalitetssäkring av SLU Aquas kunskapsunderlag

Senast ändrad: 17 april 2023
Fisklabbet på Svea

God förvaltning av naturresurser kräver bra kunskapsunderlag. SLU Aqua tar fram oberoende, kvalitetssäkrade och evidensbaserade underlag (advice)* till både svenska och internationella myndigheter, organisationer och näringar.

Vårt mål är att alltid leverera kunskap av högsta kvalitet, och alla våra kunskapsunderlag bygger på vår och andras omfattande forskning om de akvatiska ekosystemen och om hur människans aktiviteter påverkar dessa, samt på vår systematiska övervakning och analys av fisk, fiske och miljö.

I våra vetenskapliga rådgivningsprocesser* strävar vi efter att sätta samman grupper med bred och hög expertis. På så vis kan vi alltid säkerställa att våra underlag baseras på aktuell kunskap och beaktar alla för ämnet relevanta forskningsfrågor. 

Precis som vår forskning så följer också våra rådgivningsprocesser god vetenskaplig forskningssed och praxis, och våra experter ska alltid vara opartiska och oberoende. Våra rutiner för kvalitetssäkring innefattar även sakkunnig granskning av de kunskapsunderlag vi levererar.

För att främja transparens och spårbarhet publiceras huvuddelen av SLU Aquas kunskapsunderlag öppet tillgängliga i fulltext i SLU-bibliotekets publikationsdatabas SLUpub. Underlag och expertutlåtanden som inte kan publiceras i SLUpub diarieförs.

Kvalitetsgranskning av SLU Aquas vetenskapliga kunskapsunderlag

 • Fiskbarometern (tidigare rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten").

  Fiskbarometern (som kommer att börja publiceras 2023) och den tidigare rapporten "Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten", sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och skaldjursarterna i svenska vatten. Den utgör ett viktigt kunskapsunderlag för Sveriges förvaltande myndigheter.

  Kvalitetsgranskningen av underlagets innehåll sker vid institutionsgemensamma seminarium, varefter samtliga artkapitel granskas av två oberoende, sakkunniga, disputerade granskare. Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör har övergripande ansvar för kvalitetssäkring av underlaget.

 • Aqua-reports och Aqua notes 
  Innehållet i institutionens två egna rapportserier – Aqua reports och Aqua notes – granskas av två oberoende, sakkunniga granskare med högsta möjliga relevanta kompetens.  Granskningsförfarandet och rapporterna godkänns alltid av institutionens redaktör innan publicering.

 • PM och andra skriftliga expertutlåtanden
  Den här typen av expertstöd är ofta kortfattat, relativt tekniskt och riktar sig oftast direkt till en beställare. Rådgivningsprocessen måste ske snabbt, men i de fall det är möjligt granskas expertutlåtandet av minst en oberoende person med relevant kompetens.

 • Remissyttranden
  SLU Aqua bidrar ofta med sakkunskap i olika frågor som skickas till SLU på remiss eller som del av samråd. Alla remisser skickas till registrator och de yttranden som SLU gör diarieförs.

 

Fakta:

* SLU Aqua använder begreppen vetenskapliga kunskapsunderlag och vetenskaplig rådgivning som synonymer. Orsaken till detta är att vetenskaplig rådgivning sedan lång tid är ett inarbetat begrepp i EU:s (och Sveriges) beslutsprocesser rörande förvaltning av fisk, fiske och hav generellt. Bland annat fastslås i EU:s gemensamma fiskeripolitik att antagande av åtgärder ska ske i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning (scientific advice på engelska) och på liknande sätt används begreppet i Sveriges strategi för framtidens fiske 2021-2026.


Kontaktinformation

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61

Johan Dannewitz, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.dannewitz@slu.se, 010-478 42 23

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49