Forskning för bättre förvaltning av sötvatten

Senast ändrad: 03 april 2023

Sverige har gott om sötvatten. Nyttjandet av sötvattensresursen kan försämra den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som är viktiga för oss. För att motverka dessa förluster försöker vi återställa livsmiljöer. Men hur framgångsrika är restaureringarna? Vilka är de sannolika effekterna av mänskligt inducerade klimatförändringar på våra sötvattenresurser och hur vi hanterar dem? Resultaten från FRESHREST-projektet har slutrapporterats.

-------------------------------------

Projektet FRESHREST är avslutat, och den här sidan ska uppdateras. Du kan ladda ner ner projektets slutrapport "Sötvatten – förvaltning och restaurering med förändrat klimat" från Naturvårdsverkets webbplats.

--------------------------------------

Förvaltning och återställning av sötvatten i klimatförändringarnas tid

I vårt forskningsprojekt "Freshwater landscapes – management and restoration with climate change (FRESHREST)" ​​utvärderar vi om nuvarande och framtida restaureringsprojekt i Sverige kommer att bli effektiva, och i fokus har vi klimatförändringarna. I kombination med klimatscenarior kan vi identifiera de bästa möjliga metoderna och även nuvarande kunskapsbrister. FRESHREST ska användas i praktiskt förvatningsarbete av svenska vatten.
"En framtida utmaning för förvaltningen av sötvatten innebär inte bara restaurering av enskilda problem, utan också planering för och mildring av mer omfattande händelser som klimatförändringarna."

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i sötvatten hotas

Färskvattenekosystem tillhandahåller grundläggande tjänster för människor som rent vatten, dricksvatten, flödesutjämnande områden, och reglerar övergödningen. Sötvattenshabitet hyser också en hög biologisk mångfald. Biodiversiteten och tjänsterna utmanas emellertid av oss människor. Manipulation och utnyttjande av sötvatten är inget nytt; vi har dränerat, odlat och byggt på land, dämt upp, bevattnat, lagrat och omdirigerat vatten för att producera el och transportera timmer. Detta har orsakat lokala effekter. Men de globala klimatförändringarna, eutrofieringen, försurningen och toxinackumuleringen har medfört ett större hot.

Stora utmaningar för framtidens sötvattensrestaureringar

När man restaurerar ett vatten ska ekosystem eller livsmiljö komma så nära dess naturliga status som möjligt, eller åtminstone tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster. En rad restaureringsaktiviteter i sötvatten förekommer i Sverige, och även globalt har antalet restaureringsprojekt ökat under de senaste årtiondena. Restaurering av sötvatten står inför stora utmaningar, med ett klimat som förväntas förändras men med en osäkerhet i exakt hur och var dessa förändringar kommer att vara störst. FRESHREST kommer att försöka hitta de bästa sätten att återställa biologisk mångfald och de kritiska tjänster som vi behöver.
FRESHREST finansieras av Naturvårdsverket.

Fakta:

 


Kontaktinformation