Vikaresäl i Bottenviken

Senast ändrad: 07 november 2022
Bild: Bytesrester från ett dietprov från vikaresäl i Bottenviken.

Vikaresälens påverkan på fiskbestånd i Bottenviken med särskilt fokus på siklöja

Kunskap om hur olika arter i ekosystemet påverkar varandra kan bidra till utveckling av ekosystembaserad, och förhoppningsvis förbättrad, förvaltning av fiskbestånden. Ett bättre underlag om ekologin i havet och vad som påverkar fisken, utöver yrkesfisket, innebär en bättre kvalitet på de biologiska råd som ges till förvaltningen och de fiskekvoter som sätts. För siklöjabeståndet i Bottenviken är det angeläget med underlag om sälarnas betydelse för att kunna ge mer adekvata biologiska råd till förvaltningens beslut om fiskekvoter.

Projektets målsättning är att förbättra kunskapsläget om vikaresälens födoval i Bottenviken och ta fram underlag till utveckling av såväl beståndsanalyser som ekologiska flerartsmodeller. Projektet kommer att bidra till en ekosystembaserad förvaltning samt en utveckling och förbättring av beståndsuppskattningar av siklöja.

Projektet kommer till nytta för ett flertal intressenter i Bottenviken och innebär en utveckling av samverkan mellan forskning, förvaltning och lokala aktörer samtidigt som förutsättningar etableras för mer långsiktiga samarbeten.

Projektet innebär ett steg mot en mer ekosystembaserad fiskförvaltning och bidrar även till att den allmänna kunskapen om sälarnas roll i ekosystemet förbättras.

 

Finansiering

Projektet finansieras av Leader Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård och SLU.

Logga för "Leader-projekt"Logga för EU-projekt

Projektperiod

Projektet pågår under 2019-2022.


Kontaktinformation

Karl Lundström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
karl.lundstrom@slu.se, 010-478 41 38