Ekologisk kompensation i kustmiljön

Senast ändrad: 08 maj 2019
Blåstång. Foto.

Ekologisk kompensation används i liten utsträckning i Sverige idag, men kunde vara ett viktigt verktyg för att nå nationella och globala miljömål. Projektet ECOCOA syftar till att stödja användningen av ekologisk kompensation inom kustförvaltningen. Målet är att ta fram en vetenskapligt grundad vägledning för sätt att uppväga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med mänsklig verksamhet.

Projektet kombinerar expertis inom ekologi och miljöekonomi, och sker i nära kontakt med lokala förvaltare.

Projektet leds av SLU Aqua och drivs i samarbete med Anthesis Enveco, EnviroEconomics Sweden, Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Projektet finansieras av Naturvårdsverkets forskningsanslag och pågår 2018- 2021. Detta projekt är ett av flera som finansieras av Naturvårdsverket för att öka förståelsen för och användningen av kompensationsåtgärder i Sverige.

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna om du har förslag på frågor som du tycker att vi ska angripa eller områden som kan vara intressanta att arbeta med.

Projektbeskrivning kan laddas ned här

Projektbeskrivning

Målet är att ta fram en vetenskapligt grundad vägledning för sätt att uppväga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med mänsklig verksamhet. Vi kommer att ta fram ett beslutsstöd för ekologisk kompensation i kustnära miljöer, som väger in effekten av exploatering på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kustnära habitat, möjliga kompensationsåtgärder, och kostnadseffektivitet för dessa åtgärder.

En del i projektet är att sammanställa de exempel som finns på ekologisk kompensation i kustnära miljöer i Sverige idag och relatera till andra miljöer som jämförelse, i Sverige och internationellt. Utifrån de exempel vi kan hitta kommer vi att bedöma bland annat vilka aspekter som har inkluderats i kompensationen, vilka möjliga alternativa verktyg som finns, hur väl kompensationen kunnat genomföras och dess kostnadseffektivitet.

Vi använder några konkreta fallstudier för att vidareutveckla syntesen, med fokus på olika teman och geografiska områden. Exempel på fallstudier är effekten av småskalig exploatering av grunda livsmiljöer för fisk, fysisk restaurering som verktyg för ekologisk kompensation och metoder för att mäta omfattningen av skada.

Skydda, minimera skada och kompensera

Byggnation, hamnverksamhet och muddring är exempel på verksamheter som bidrar till ekonomisk tillväxt, men de sker på bekostnad av naturvärden och kan leda till att viktiga funktioner i ekosystemet skadas. Förvaltningen saknar ofta rutiner för att beräkna omfattningen av dessa skador och hur de ska kompenseras på ett rättvisande sätt för att undvika en nettoförlust av vår välfärd. En särskild utmaning är att den sammanlagda effekten av många mindre störningar är svår att överblicka ur ett helhetsperspektiv.

Ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska oundvikliga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kompensationsåtgärder kan till exempel innebära restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller införande av långsiktigt skydd av naturområden.

 

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Lena Bergström (projektledare), Göran Sundblad, Ulf Bergström, Patrik Kraufvelin
Kontakt: lena.bergstrom@slu.se

Anthesis Enveco
Linus Hasselström och Tore Söderqvist
Kontakt: linus.hasselstrom@anthesisgroup.com

EnviroEconomics Sweden
Scott Cole
Kontakt: scott@eesweden.com

Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet
Per-Olav Moksnes
Kontakt: per.moksnes@marine.gu.se

Stockholms universitet Östersjöcentrum
Sofia Wikström
Kontakt: sofia.wikstrom@su.se


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16