Analys av fiskars könsmognad

Senast ändrad: 03 januari 2023

Utöver insamling av data på ålder, är kön och könsmognad grundläggande biologiska variabler som samlas in på fisk och skaldjur inom ramen för DCF (Data Collection Framework EU 199/2008).

Könsmognad hos fisk

Genom att studera utvecklingen av reproduktionsorganen (gonader), görs bedömningen vilka individer som kommer att släppa ägg och spermier under nästa lekperiod, dvs. reproducera sig.

De individer som bedöms kommer att reproducera sig, och bidrar således till den så kallade lekbiomassan (SSB) - en viktig referenspunkt i beståndsuppskattningen. 

Under mognadsprocessen förändras fiskens gonader i storlek, konsistens och färg. Genom att frilägga gonaden kan man med blotta ögat göra en bedömning av dessa kriterier och på så sätt fastställa kön och könsstadium. Metoden är idealisk för rutinmässig monitoring av fiskbestånden i syfte att uppskatta andelen lekmogen fisk per åldersklass (maturity ogives).

Genom att studera lekmönster av ett bestånd är det dessutom möjligt att lokalisera lekområden, tidpunkt för lekperioderna och uppskattning av storlek vid mognad, kritisk information som krävs för att kunna förvalta ett bestånd.

Inom ramen för ICES (Internationella havsforskningsrådet) ordnas workshops och seminarier om mognad för olika arter i syfte att bedömningar av lekmognad görs på ett standardiserat sätt.

Histologi hos fiskars gonader

Den makroskopiska (visuella) metod som beskrivs ovan är en billig och snabb metod för att bedöma mognad, vilket gör att kan man analysera en stor mängd prover.

Under vissa faser i utvecklingsprocessen kan dock inte könsstadiet bedömas med säkerhet med blotta ögat och dessa felbedömningar resulterar i felaktig uppskattning av den reproduktiva delen av beståndet.

För att få en bättre kunskap kring alla faser i utvecklingsprocessen studeras den mikroskopiska anatomin av celler och vävnader, genom så kallade histologiska analyser. Gonaden bäddas in i resin eller paraffin, snittas och färgas, och sedan kan avsnitten analyseras i ljusmikroskop.

Vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil finns ett välutrustat laboratorium för att kunna göra histologiska analyser. Resultaten från histologipreparaten jämförs med de makroskopiska bedömningarna för att öka förståelsen och för att validera den gängse metoden. För närvarande har detta arbete gjorts på torsk, rödspätta, sill och skarpsill och rödtunga.

Som en del i valideringsstudierna upprättas manualer med både makroskopiska och mikroskopiska bilder på gonader. Bilderna visar varje steg av mognadsprocessen och utgör ett viktigt verktyg vid bedömning av mognadsstadie för erfaren personal samt vid upplärning av ny personal.

Mognadsstadie på en sill undersöks. Gonaderna är utplockade.

 

 Histologiskt snitt av fiskgonad, sett i mikroskop.

 


Kontaktinformation

Francesca Vitale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
francesca.vitale@slu.se, 010-478 40 52, 076-126 80 43