Knubbsäl i Kattegatt

Senast ändrad: 07 november 2022

Kan sälarna förhindra en återhämtning av torskbeståndet i Kattegatt?

Knubbsälarna i Kattegatt har återhämtat sig från de låga nivåerna under 1980-talet och antalet sälar befinner sig nu på en historiskt sett hög nivå. Samtidigt är torskbeståndet i Kattegatt kraftigt hotat på grund av intensivt fiske och befinner sig nu på en historiskt sett låg nivå.

Trots flera förvaltningsåtgärder under flera år, i form av minskat fiske och stängda områden har torskbeståndet inte återhämtat sig. Även om det är okänt vilken betydelse sälarna har för torskens återhämtning är predation från säl något som ofta tas som ett hot mot torskbeståndet.

Nuvarande information om knubbsälens matvanor i Kattegatt är begränsad till en undersökning från Anholt från början av 80-talet. I och med att sälarnas diet kan skilja sig avsevärt, både mellan år och områden, säger inte dessa tidigare resultat särskilt mycket om sälarnas matvanor i nuläget och inte heller hur det ser ut på andra platser i Kattegatt.

Projektets målsättning är att förbättra kunskapsläget om knubbsälens födoval i Kattegatt och ta fram underlag till fortsatta analyser av interaktioner mellan säl och fisk i området.

Ökad kunskap om Kattegatts knubbsälar och vilka faktorer som påverkar torsken i Kattegatt kan bidra till utveckling av en ekosystembaserad förvaltning av havsområdet. Projektet bidrar även till att den allmänna kunskapen om sälarnas roll i ekosystemet förbättras.

Finansiering

Projektet finansieras av Leader Halland och SLU.

Logga för "Leader-projekt"Logga för EU-projekt

Projektperiod

Projektet pågårunder 2019-2022.


Kontaktinformation

Karl Lundström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
karl.lundstrom@slu.se, 010-478 41 38