Internationell vetenskaplig rådgivning

Senast ändrad: 17 april 2023
Jordglob

SLU Aqua tillhandahåller en omfattande internationell vetenskaplig rådgivning (advice)*. Vi deltar i en rad gränsöverskridande forskningssamarbeten, vi erbjuder vetenskapligt expertstöd inför förhandlingar på regional, nationell och internationell nivå och har vetenskapliga expertroller i ett brett spektrum av internationella organisationer.

Dessa inkluderar bland annat:

ICES – Internationella Havsforskningsrådet

ICES är en mellanstatlig organisation med säte i Köpenhamn vars mål är att främja och sprida vetenskaplig förståelse för de marina ekosystemen i Nordatlanten (inkl. Östersjön). Organisationen samordnar forskning, koordinerar övervakning och ger råd om bevarande, förvaltning och hållbarhet.  Bland dem som beställer kunskapsunderlag från organisationen finns EU-kommissionen, internationella organisationer, regionala konventioner och enskilda medlemsländer.


ICES har ett stort nätverk av närmare 6 000 forskare från 20 medlemsländer, som arbetar tillsammans i expertgrupper, workshops och kommittéer. Nära 150 svenska experter deltar i ICES arbetsgrupper, ett 80-tal av dessa är medarbetare på SLU Aqua. Läs mer om ICES arbete och vårt arbete inom organisationen.

STECF - European Commission’s Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries

STECF är en vetenskaplig expertgrupp med 35 medlemmar som utses av och ger expertråd till EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske, DG Mare. STECF roll är att komplettera ICES rådgivning till EU-kommissionen, främst gällande stöd vid framtagande av lagstiftningsförslag och vid policyuppföljning. Medlemskapet i STECF är treårigt, och utses efter öppen utlysning av DG Mare.

Medlemmarna företräder inte sina hemländer utan sitter i egenskap av personlig expertis. En av kommitténs medlemmar arbetar på SLU Aqua. 

Helcom – Helsingforskonventionen 

Arbetet för att förbättra Östersjöns miljötillstånd samordnas av Helcom som består av representanter för den regionala konventionens parter. Arbetet leds av ett sekretariat i Helsingfors, och genomförs i hög grad genom arbetsgrupper och projekt där många experter från SLU Aqua deltar. 

Ospar

Ospar är en regional konvention om att förhindra föroreningar och skydda miljön i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt. Ospar-kommissionen leder och administrerar det gemensamma arbetet inom konventionen, och har ett sekretariat i London. Medarbetare från SLU Aqua deltar i arbetsgrupper inom Ospar.

Baltfish 

Baltfish är ett regionalt forum där representanter för regeringarna, myndigheter och olika intressentgrupper från EU-länderna runt Östersjön träffas och diskuterar fiskeriförvaltningsfrågor. Motsvarande regional grupp för Nordsjön (inkl. Skagerrak och Kattegatt) heter Scheveningengruppen.

De regionala grupperna kan lämna in gemensamma rekommendationer om anpassningar av lagstiftningen till EU-kommissionen rörande olika fiskerifrågor. Medarbetare från SLU Aqua deltar regelbundet som stöd till svenska myndighets- och regeringsrepresentanter i expertgrupper och möten i både Baltfish och Scheveningengruppen.

NASCO - North Atlantic Salmon Conservation Organization 

EIFAAC - Europeiska kommissionen för europeiskt inlandsfiske och vattenbruk

DCF - datainsamling inom EU:s gemensamma fiskeripolitik

SLU Aqua utför flera av Sveriges övervaknings- och datainsamlingsskyldigheter i förhållande till internationella fördrag. Det gäller till exempel inom fiskeområdet, där vi genomför den datainsamling som sker inom EU:s gemensamma fiskeripolitik inom ramen för DCF, Data Collection Framework. Huvudansvaret för genomförandet och samordningen av det svenska datainsamlingsprogrammet har Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta:

* SLU Aqua använder begreppen vetenskapliga kunskapsunderlag och vetenskaplig rådgivning som synonymer. Orsaken till detta är att vetenskaplig rådgivning sedan lång tid är ett inarbetat begrepp i EU:s (och Sveriges) beslutsprocesser rörande förvaltning av fisk, fiske och hav generellt. Bland annat fastslås i EU:s gemensamma fiskeripolitik att antagande av åtgärder ska ske i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning (scientific advice på engelska) och på liknande sätt används begreppet i Sveriges strategi för framtidens fiske 2021-2026.


Kontaktinformation

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Johan Dannewitz, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.dannewitz@slu.se, 010-478 42 23

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16