Hoppa till huvudinnehåll

Infrastruktur och tjänster

För att bedriva vår miljöanalys och forskning behöver vi högklassiga experimentella resurser – forskningsinfrastruktur. Begreppet omfattar allt från avancerade laboratorier och välutrustade fartyg till försöksanläggningar och databaser. En stor del av våra tjänster och faciliteter är självklart tillgängliga även för andra aktörer. Kontakta oss om du vill använda dig av någon av våra faciliteter!
Stenhuset vid Brobacken i Älvkarleby där fiskeriförsöksstationen vis SLU Aqua har sitt kontor. Foto.

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby bedriver fiskavel och fiskforskning. Här pågår forskning i SLU:s regi men försöksstationen välkomnar även andra institutioner och företag att forska hos oss. Här finns akvarier, bäckar och älv för experiment. Vi har dessutom kunnig personal med lång erfarenhet av fiskuppfödning.

Försöksdammar. Foto.

Dammar, tråg och akvarier

Institutionen för akvatiska resurser vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm förfogar över både dammar, tråg och akvarier där du kan genomföra dina undersökningar. Vill du göra experimentella studier av fisk eller andra vattenlevande organismer tillsammans med oss? Vi har infrastrukturen som möjliggör forskning i akvatiska miljöer.

Foto över Biotestsjön från luften. Foto.

Biotestsjön

Biotestsjön är en cirka 90 hektar stor invallad vattenreservoar som är mottagare av uppvärmt kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk. Detta skapar en unik miljö som är ca 8 grader varmare än omliggande hav men i övrigt naturlig. Biotestsjön kan därmed liknas vid en tidsmaskin till framtida hav och en spännande miljö för forskning om vad som händer när vattentemperaturen stiger.

Personal på fiskgenetiska laboratoriet på institutionen för akvatiska resurser vid Drottningholm. Foto.

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

På vårt fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför vi genetiska analyser av fisk och kräftor, både inom miljöövervakning, forskningsprojekt och på uppdrag av andra. Vår verksamhet är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. FiskGen ligger på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm.

Kvinna sitter vid mikroskop. Foto.

Ålderslaboratorier

Vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns tre ålderslaboratorier som är specialiserade på ålders- och tillväxtanalyser av fiskar från Sveriges hav, kuster, sjöar och vattendrag. Varje år analyserar våra experter fler än 50 000 fiskar från ett 20-tal olika arter. Resultaten från våra biologiska analyser och åldersbestämningar används bland annat för att bedöma fiskbeståndens status, och utgör viktiga beslutsunderlag för både nationell och internationell fiskförvaltning.

Dykare kliver i vattnet från en brygga. en anna dykare väntar i vattnet. Foto.

Dykning

Dykning är en viktig del inom miljöövervakningen. På institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns en kompetent grupp dykare som sysslar med miljöanalysarbeten, metodutveckling, artinventering, olika forskningsprojekt samt underhållsarbeten. Samtliga i dykgruppen är miljöanalytiker eller forskare.

Undersökningsfartyget Asterix körs på en kanal. Foto.

Undersökningsfartyget U/F Asterix

Vi använder vårt undersökningsfartyg Asterix främst för undersökningar i Sveriges stora sjöar, med det passar också för kustundersökningar. Fartyget är utrustat för provtagning av vatten, trålning och hydroakustiska undersökningar, och ombord finns bland annat trål, vinschar, forskningsekolod och radar.

Elfiskebåten Elritsan på sin jungfrufärd i Mälaren. Foto.

Elfiskebåten Elritsan

SLU Aquas elfiskebåt Elritsan används vid miljöövervakning av fisk i större vattendrag och i sjöar där nätfiske och traditionellt elfiske inte är genomförbart. Med denna provfiskemetod breddar vi våra möjligheter att forska på fisk och fiske, samtidigt som vi kan undersöka fisk på ett skonsamt sätt. Elritsan finns stationerad på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm.

Hålabben, Havsfiskelaboratoriets kustgående forskningsfartyg, sjösätts  med kran från en lastbil. Foto.

Undersökningsfartyget Hålabben

Hålabben är ett kustgående undersökningsfartyg, som har möjlighet att tråla, håva eller dra andra redskap. Fartyget är 3 meter brett och kan transporteras på lastbil för smidig förflyttning mellan olika provtagningsvatten. Ombord finns ett fastmonterat arbetsbord för sortering av fångsten. Fartyget är stationerat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

SLU Aqua Sailor på vattnet. Liknar windsurfingbräda. På seglet är SLU:s logotyp, en svenska flagga och texten Keep clear och www.sailbuoy.no. Foto.

SLU Aqua Sailor

SLU Aqua Sailor är en obemannad seglande drönare som används för datainsamling inom forskning och miljöövervakning. Självgående ytfarkoster har en lång rad fördelar jämfört med traditionell fartygsbaserad datainsamling: de har minimal miljöpåverkan, går tyst, fungerar i alla väder och erbjuder en smart och skonsam form av datainsamling.

Forskningsfartyget R/V Svea

R/V Svea är ett av världens modernaste forskningsfartyg och kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Det är Fartygsenheten vid SLU som ansvarar för samordning av fartygets drift, planering och uppdrag. SLU Aqua använder Svea vid de internationellt koordinerade fiskexpeditioner som varje år genomförs i Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och Skagerrak.

Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Science Sea Center, Skansen. Foto.

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

Resultat från provfisken i sjöar samlas i den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS. Databasen innehåller resultat från 8 200 nätprovfisken i 3600 sjöar genomförda från 1950-talet och framåt. Uppgifterna används bland annat för bedömningar av ekologisk status, uppföljning av miljö- och resursövervakning, fiskevårdsåtgärder och kalkning. All data är tillgänglig för allmänheten.

Två personer går i ett vattendrag. Foto.

Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

Databasen för provfiske i vattendrag innehåller data från mer än 70 000 utförda elfisken fördelade på cirka 20 000 elfiskelokaler. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just elfiske som metod. Databasen för provfiske i vattendrag (Svenskt elfiskeregister, SERS) är den nationella databasen för elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989. All data är tillgänglig för allmänheten.

Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Sea Science Center (BSSC), Skansen. Foto: Mark Harris för SLU.

Databasen för provfiske vid kusten - KUL

I den nationella kustfiskedatabasen (KUL) hittar du kvalitetssäkrade fångstdata från alla provfisken längs Sveriges kust, inklusive nationell och regional miljöövervakning. I databasen finns också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar, som längd, vikt, ålder. Uppgifterna i KUL används bland annat för fiskerirådgivning, havsplanering och bedömningar av miljöstatus. All data är tillgänglig för allmänheten.

två personer sätter i en stor planktonhåv i havet med en stor krav på akterdäcket av forskningsfartyget Svea, mitt i natten.

Databasen för fiske i havet - Fiskdata2

Fiskdata2 (FD2) är den nationella plattformen för hantering av data om fisk och skaldjur som samlas in under EU:s datainsamlingsförordning. Här finns information från både miljöövervakning och fiskeriundersökningar, och databasen innehåller uppgifter om fångstsammansättning och biologiska parametrar som bl.a. längd, vikt och ålder. FD2 är ingen öppen databas. Datan används bl.a. för att göra beståndsuppskattningar.

Signalkräfta kryper på sjöbottnen. Foto.

Nationella kräftdatabasen

Den nationella kraftdatabasen innehåller information om signal- och flodkräftor i Sverige och här hittar du data om förekomst, kräftprovfisken och kräftpestdrabbade vatten. Databasen används i flera olika nationella och internationella forskningsprojekt, och den utgör även ett handläggarstöd för en rad olika myndigheter. En stor del av datan är tillgänglig för allmänheten.

Kung Carl XVI Gustaf samtalar med personal på SLU. Foto.

Biologiskt arkiv

Vid vårt sötvattenslaboratorium på Drottningholm finns ett biologiskt arkiv som ständigt fylls på. Varje år samlar vi in nya vävnadsprover från fisk som används för att analysera ålder och tillväxt men vi gör också släktskapsanalyser samt kemiska analyser. Vävnaderna kan hjälpa till att svara på frågor om fiskbestånd i sjöar och vattendrag och hur de förändras över tid.

Sötvattenslaboratoriets bibliotek

I Sötvattenslaboratoriets bibliotek finns litteratur och andra media inom ämnesområdena ekologi, fiskeribiologi, fiskevård, genetik, limnologi, miljövård och naturvetenskap. Bibliotekets bokbestånd uppgår till drygt 2 500 titlar.

Provpåsar och mätbrädor till försäljning. Kollage.

Mätbrädor och provpåsar för provtagning av fisk

Både mätbrädor och provpåsar som vi använder vid provtagning av fisk finns till försäljning. Mätbrädorna är specialtillverkade i plast med millimeterstreck för mätning av längden på fisk. Provpåsarna är designade för biologiska prover som hörselstenar och fjäll, och tillverkade av arkivbeständigt papper med förtryckta uppgifter. Kontakta oss för beställning!

Loading…