Hoppa till huvudinnehåll

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning och miljöanalys. Vad beror det på att vissa arter minskar och andra ökar? Hur ser ett ekosystem i balans ut och kan man återskapa sådana?

Knubbsäl

Sälens och skarvens roll i ekosysemet

Både säl och skarv har ökat i antal under de senaste årtiondena. Båda arterna orsakar skador på fiskeredskap och fångst, och även på fiskbestånden. Vi analyserar vad säl och skarv äter, utvecklar nya analystekniker och bygger ny kunskap om sälens och skarvens roll i ekosystemet.

Från risk till resurs

Den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare i våra vatten. Den är invasiv, reproducerar sig snabbt och kan konkurrerar ut andra arter. I projekt "Svartmunnad smörbult - förvandla risk till resurs" tar vi fram kunskap om hur svartmunnad smörbult påverkar både fisksamhällen och hela ekosystemet. Vi undersöker hur man kan begränsa artens spridning och om det går att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

Sillgrisslan - en nycket till smartare havsförvaltning?

På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor. Sillgrisslor är viktiga indikatorer som kan hjälpa oss att upptäcka förändringar i miljö och näringsvävar. Vi undersöker sillgrisslornas långsiktiga förutsättningar för fortlevnad i Östersjön, men också hur fåglarna - som i sin livscykel kopplar samman hav och land - kan bidra till förståelse för det marina ekosystemet.

Övervakning av gädda med eDNA

I forskningsprojektet ePIKE utvecklar och utvärderar vi eDNA som en skonsam metod för övervakning av gädda. Projektet består av laboratorieförsök, försök i mesokosmer samt försök i gäddans naturliga livsmiljö.

Konkurrens på Östersjöns botten

I projektet BENTHFISH undersöker vi de ekologiska interaktioner mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön. Håller torsken på att bli utkonkurrerad?

Skrubbskädda

Havsbaserad vindkraft

Institutionen för akvatiska resurser bidrar med kunskapsstöd inom havsbaserad vindkraft, bland annat inom programmet Vindval.

Vindkraftverk i havet. Foto.

FiskevÅrd i reglerade sjöar och Kraftverksmagasin

Vi ställer samman tillgänglig kunskap om effekterna av fiskevårdsåtgärder i reglerade sjöar och vattenmagasin. Vi analyserar data och kommer med rekommendationer som ett verktyg i förvaltningen.

vatten forsar över stenar
Publicerad: 24 april 2024 - Sidansvarig: teresa.soler@slu.se
Loading…