Expertkompetens för nationell förvaltning

Senast ändrad: 04 mars 2024

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av aktuell kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar våra vattenmiljöer och hur vi kan nyttja dem på ett hållbart sätt.

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges lärosäten; vi bedriver fortlöpande miljöanalys. I SLU Aquas uppdrag ingår att övervaka och analysera miljöutvecklingen och stödja samhällets olika aktörer med vetenskapliga kunskaps- och beslutsunderlag för en hållbar förvaltning av de akvatiska ekosystemen. Vår forskning är ett självklart komplement till vår miljöanalys, som breddar och stärker våra underlag.

Oberoende kunskap för smart förvaltning

Såväl beslutsfattare som tjänstemän och andra samhällsintresserade på nationell, regional och lokal nivå efterfrågar aktuell och tillförlitlig information som är relevant, konkret och användbar. SLU Aquas vetenskapliga kunskapsunderlag* används av regering och departement, statliga myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och Jordbruksverket samt länsstyrelser och kommuner och andra organisationer och aktörer som utvecklar och beslutar om styrmedel och förvaltningsåtgärder.

Nationellt sker SLU Aquas rådgivning* till stor del för att tillgodose aktörers behov av oberoende och vetenskapliga utlåtanden om fiskbeståndens och ekosystemens tillstånd och utveckling, eller konsekvenser av befintliga eller föreslagna förvaltningsåtgärder.

Institutionen bidrar med expertkompetens rörande bland annat bevarandebiologi och invasiva arter, förvaltning, fiskbestånds status och utveckling, yrkesfiske och fritidsfiske, områdesskydd och restaurering, ekosystem och klimat samt förvaltningsfrågor. Vi utvecklar miljöövervakning och indikatorer, och gör konsekvensbedömningar, utredningar och analyser och synteser.

En stor del av våra kunskapsunderlag är tillgängliga och sökbara via SLU-bibliotekets öppna publikationsdatabas.

SLU är remissinstans för utredningar i miljöfrågor från bland annat Regeringskansliet och andra myndigheter. Här hittar du det senaste årets yttranden från SLU

Fakta:

* SLU Aqua använder begreppen vetenskapliga kunskapsunderlag och vetenskaplig rådgivning som synonymer. Orsaken till detta är att vetenskaplig rådgivning sedan lång tid är ett inarbetat begrepp i EU:s (och Sveriges) beslutsprocesser rörande förvaltning av fisk, fiske och hav generellt. Bland annat fastslås i EU:s gemensamma fiskeripolitik att antagande av åtgärder ska ske i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning (scientific advice på engelska) och på liknande sätt används begreppet i Sveriges strategi för framtidens fiske 2021-2026.


Kontaktinformation

Johan Dannewitz, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.dannewitz@slu.se, 010-478 42 23

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61