Detta är ICES – och SLU Aquas roll

Senast ändrad: 23 maj 2024
ICES logga

Internationella havsforskningsrådet – ICES – är en internationell organisation som samordnar marin forskning och ger råd för ett hållbart nyttjande av haven. Organisationen har ett nätverk av nästan 6000 forskare från fler än 700 institut och forskningsaktörer. SLU Aqua är en av dessa aktörer.

ICES är en av världens äldsta internationella vetenskapliga organisationer, och bildades 1902 på initiativ av den svenska kemisten och havsforskaren Otto Pettersson. 

ICES samordnar havs- och fiskeriforskning, koordinerar undersökningar, förvaltar internationella databaser, utför analysarbete och tillhandahåller expertkunskap. Organisationen fungerar som vetenskaplig rådgivare för ett stort antal internationella kommissioner och organisationer samt för regeringar och myndigheter i ICES 20 medlemsländer.

Ett av ICES stora årliga uppdrag är att leverera fångstråd (kvoter) om de kommersiella fiskbestånden till EU-kommissionen. Läs mer om om det arbetet på sidan Från datainsamling till kvotbestlut.

Bred och tvärvetenskaplig expertis om haven

Organisationen samlar ett brett spektrum av experter med olika specialiteter; från oceanografi och marinbiologi till fiskerivetenskap och samhällsvetenskap. Målet är att den kunskap som ICES producerar om den marina miljö och ekosystemen ska vara kopplad till ekologiska, politiska, sociala och ekonomiska frågor.

ICES primära fokus är Nordatlanten, samt Nordsjön och Östersjön men tack vare strategiska partnerskap innefattar organisationens arbete även resterande Atlanten, Arktis, Medelhavet, Svarta havet och norra Stilla havet.

ICES - ett nätverk av tusentals forskare

ICES huvudkontor ligger i Köpenhamn, där ett sekretariat med cirka 60 medarbetare ger vetenskapligt och administrativt stöd till ICES-gemenskapen. ICES huvudsakliga arbete utförs dock av forskare som finansieras direkt av sina medlemsländer.

Varje år deltar mer än 2500 forskare från hela världen i ICES arbete, och delar med sig av sina resultat vid bland annat konferenser, möten och i vetenskapliga artiklar i ICES Journal on Marine Science.

ICES organisation

ICES högsta beslutande organ är rådet (the Council) som består av representanter från medlemsländerna. Vetenskapskommittén (SCICOM) övervakar alla aspekter av det vetenskapliga arbetet, medan den rådgivande kommittén (ACOM) ger råd i frågor om fiske och marina ekosystem. Under båda dessa kommittéer arbetar forskare tillsammans i expertgrupper, studiegrupper, rådgivande grupper, granskningsgrupper och workshops.

Cirka 150 svenska experter deltar i ICES olika grupper, ett 80-tal av dessa är medarbetare på SLU Aqua. Experter kan bli inbjuda att delta i ICES arbete av en ordförande i en expertgrupp, men de allra flesta nomineras av sina respektive regeringar; för Sveriges del av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet . Den svenska bemanningen av expertgrupperna samordnas av Havs- och vattenmyndigheten efter avstämningar med myndigheter, universitet, organisationer och departement.

Exempel på kommittéer, samt några av de arbetsgrupper där medarbetare från SLU Aqua deltar.

SCICOM – Science Committee

Vetenskapskommittén är ICES övergripande vetenskapliga organ, och varje medlemsland är representerat.

ACOM - Advisory Committee

Den rådgivande kommittén översätter ICES vetenskap till råd och svarar på förfrågningar från bla EU, internationella kommissioner, organisationer och myndigheter.

WGBFAS - Baltic Fisheries Assessment Working Group  

WGBFAS ger vetenskapliga bedömningar av fiskbestånden i Östersjön och angränsande områden, från Kattegatt till Bottenviken.

WGBIFS Baltic International Fish Survey Working Group 

WGBIFS planerar, samordnar och genomför undersökningar med bottentrål och hydroakustik i Östersjön.

WGBIOP Working Group on Biological Parameters 

WGBIOP fungerar som brygga mellan de som samlar in och analyserar biologisk data och slutanvändare som använder biologiska parametrar för beståndsuppskattningar och fiskerimodellering.

WGIAB - Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea

WGIAB är ett gemensamt vetenskapligt forum mellan ICES och HELCOM som utvecklar ekosystembaserade bedömningar med förvaltningsinsatser för Östersjön.

WGRMES  Working Group on Resilience and Marine Ecosystem Services   

WGSAM - Working Group on Multispecies Assessment Methods

WGSAM utvecklar råd om hur ekosystemansatsen ska implementeras i fiskeriförvaltningen.

WGSFD - Working Group on Spatial Fisheries Data

WGSFD sammanställer och analyserar rumsliga fiskedata för att utvärdera fiskeansträngning, intensitet och frekvens i europeiska vatten.

 


Kontaktinformation

Joakim Hjelm, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
joakim.hjelm@slu.se, 010-478 40 64, 070-369 30 04

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Johan Dannewitz, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.dannewitz@slu.se, 010-478 42 23