Fiskbestånd

Senast ändrad: 17 april 2023
Lax

SLU Aqua gör årligen analyser och biologiska bedömningar för mer än 100 arter och bestånd av fisk och skaldjur. De biologiska bedömningarna utgör kunskapsunderlag till olika myndigheters förvaltning av fiskresurserna. Förvaltningen syftar till att hålla bestånden inom biologiskt säkra gränser och därmed uppnå viktiga miljömål.

Beståndsanalyser och rådgivning inom ICES – internationellt förvaltade arter

Många fiskarter vandrar över stora områden och är inte bundna av gränserna för nationella fiskezoner. För dessa arter krävs internationellt samarbete. Detta sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) med deltagare från alla kuststater runt Östersjön, Nordsjön och Nordostatlanten. Från SLU Aqua deltar ett 50-tal forskare i ICES arbete, fördelade i ett antal olika arbetsgrupper.

Baserat på de årliga beståndsuppskattningarna lämnar ICES råd om rekommenderade fångstmängder utifrån ett förvaltningsmål om maximalt uthålligt uttag. Därefter, för ett antal av de internationellt förvaltade arterna, beslutar EU:s fiskeministrar hur stor den årliga fångstkvoten för varje bestånd skall vara och hur kvoten skall fördelas mellan länder för respektive bestånd.

Läs mer om arbetet inom ICES i texten Från datainsamling till kvotbeslut. Alla ICES-råd publiceras öppet och är sökbara via ICES webbsida över latest advice.

 

Beståndsanalyser och statusbedömning – nationellt förvaltade arter

För arter som förvaltas på nationell nivå, till exempel abborre, gädda, gös och sik längs Sveriges kuster och många arter i de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön), är det SLU Aqua som genomför beståndsanalyser och lämnar biologiska bedömningar till förvaltande myndigheter.

I dessa analyser nyttjas tre kategorier av indikatorer: fiskeridödlighet, biomassa/abundans samt storleks/åldersstruktur. För respektive bestånd vägs dessa indikatorer samman och en bedömning av beståndets biologiska status görs enligt nedanstående klassificering:

  • Beståndet är mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser
  • Beståndet är sannolikt inom biologiskt säkra gränser
  • Beståndet är sannolikt inte inom biologiskt säkra gränser
  • Beståndet är mycket sannolikt inte inom biologiskt säkra gränser
  • Beståndet kan ej bedömas

Analyser för både internationellt och nationellt förvaltade arter kommer från och med 2023 att publiceras årligen på SLU Aquas webbportal fiskbarometern.se; som lanseras inom kort. Tidigare års analyser finns publicerade i rapporten "Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten".

 

Fakta:

Vad är ett bestånd?

De flesta fiskarter består av flera, mer eller mindre distinkta, populationer. Med population menas en grupp av individer av samma art som delar samma ekologiska och genetiska karaktärer. Somliga arter består av populationer med begränsat utbyte av individer sinsemellan, där enskilda populationer till stor del är oberoende av varandra, medan andra arter utgörs av en stor sammanhängande population.

I fiskerisammanhang talar man ofta om bestånd. Ett bestånd utgör en grupp av individer från en eller flera populationer som vid ett visst givet tillfälle uppehåller sig i samma område och där beskattas av ett visst fiske. Ett fiskat bestånd kan således bestå av en del av, en hel eller flera populationer. Det är av största vikt att förvaltningens strategier speglar utvecklingen av beståndets komponenter.


Kontaktinformation

Mikaela Bergenius Nord, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mikaela.bergenius@slu.se010-478 41 15

Johan Dannewitz, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.dannewitz@slu.se, 010-478 42 23

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61

Lovisa Wennerström, miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lovisa.wennerstrom@slu.se, 010-478 41 57