Svartmunnad smörbult – förvandla risk till resurs

Senast ändrad: 05 april 2024
Svartmunnad smörbult

Den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare i våra vatten. Denna invasiva fiskart kan både konkurrera ut och äta upp inhemska arter och medföra stora negativa konsekvenser för ekosystemet. Samtidigt kan den bli en ny födoresurs för både rovfisk och människor. I detta projekt tar vi fram kunskap om hur svartmunnad smörbult påverkar fisksamhällen och ekosystemtjänster, om vi kan förhindra oavsiktlig spridning i fiskvägar, om det går att minska bestånden genom effektivt fiske och om inhemska arter kan begränsa smörbultens framfart.

Förslag på examensarbete om svartmunnad smörbult.

Bättre förståelse ger bättre hantering av invasiva arter

Projektet har som mål att ge ökad förståelse om hur svartmunnad smörbult påverkar fisksamhällen och ekosystemtjänster, hur kostnadseffektiva olika förvaltningsåtgärder är och hur stor risken är för spridning i olika sötvattenssystem. Vi hoppas utveckla nya förvaltningsverktyg och metoder för att förhindra oavsiktlig spridning i fiskvägar och för att minska bestånden genom effektivt fiske. Vi vill även öka kunskapen om vilka inhemska arter som bör gynnas för att minska de negativa effekterna av smörbulten.

Arbetspaket 1 - Effekter på fisksamhälle och ekosystemtjänster

Här kartlägger vi aktuell utbredning och analyserar provfiskedata för att se om etableringen av svartmunnad smörbult påverkar förekomsten av andra fiskarter. Vi kommer också göra experiment för att se om svartmunnad smörbult stör leken hos laxfisk. Slutligen kommer vi att göra en ekonomisk analys för att se hur ekosystemtjänster som fiske kan påverkas av etableringen av svartmunnad smörbult och hur kostnadseffektiva olika verktyg utvecklade i arbetspaket 2 och 3 är.

Arbetspaket 2 - Begränsa spridning

Om det går att begränsa spridningen av svartmunnad smörbult i sötvatten skulle negativa effekter i inlandsvatten kunna undvikas. Problemet med att hindra en fisk att vandra upp i älvar är att vi riskerar att hindra även inhemska arter att vandra. Här kommer vi att använda genetik för att studera vilka spridningsbarriärer det finns i naturen i områden i Europa där arten redan är etablerad. Vi kommer även att undersöka vandringsförmågan hos svartmunnad smörbult och studera hur den beter sig i konstgjorda fiskvägar.

Arbetspaket 3 - Begränsa täthet

Svartmunnad smörbult blir ofta en dominerande art i fiskfaunan på platser den invaderat. Det är svårt för att inte säga omöjligt att utrota den men genom att begränsa tätheten skulle negativa effekter kunna begränsas. Ett möjligt sätt att begränsa arten kan vara genom intensivt fiske och i detta projekt kommer vi att utföra pilotexperiment tillsammans med yrkesfiskare för att studera när, var och hur smörbulten bäst fångas. Vi kommer utvärdera effektiviteten av olika redskap och undersöka möjligheten för kommersiellt fiske vilket skulle vara ett effektivt sätt att förvandla risk till resurs.

Svartmunnad smörbult kan även vara en värdefull resurs för fiskätande fågel och fisk. För att undersöka om naturliga predatorer (rovdjur) skulle kunna begränsa tätheten av den invasiva arten kommer vi att både analysera dieten hos predatorer i naturen och mäta deras effektivitet i experiment. Provfiskedata kan även ge svar på om närvaro av predatorer påverkar utvecklingen av smörbultsbestånden.

Team

Detta är ett stort samarbetsprojekt mellan institutioner vid SLU, Umeå- och Lunds Universitet där vi även samarbetar med forskare vid andra universitet samt har en referensgrupp bestående av forskare, fiskare och förvaltare. Vi samarbetar också med Vattenfall då många av försökets experiment kommer utföras vid deras forskning och utvecklings avdelning i Älvkarleby.

Från SLU Aqua medverkar Ann-Britt Florin som är projektledare och leder arbetspaket 1, Peter Ljungberg och Yvette Heimbrand som leder arbetspaket 3 samt Karl Lundström, Rahmat Naddafi, Jörgen Rask och Isa Wallin. Från SLU Vilt fisk och miljö medverkar Lo Persson som leder arbetspaket 2, Erin Mccallum som ansvarar för de genetiska frågeställningarna och Gustav Hellström som ansvarar för lax/smörbult försök. Från Lunds Universitet medverkar Anders Nilsson och Anders Persson och genomför predatorexperimenten. Från Umeå Universitet medverkar Göran Bostedt och ansvarar för de ekonomiska analyserna.

Finansiering

Projektet pågår 2021-2024 och finansieras av Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag i samarbete med Formas.

Verksamhet 2022 och 2021

 


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22