Förbättring av livsmiljön för flodkräftor i Stockholms skärgård

Senast ändrad: 24 augusti 2021
Ett kräftyngel ligger i en hand. Foto.

Muddring av igenslammade sjöbottnar kan förbättra livsmiljön för flodkräftan, Sveriges enda inhemska storkräfta i sötvatten. Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) undersöker hur flodkräftan påverkas av att sediment från sjöbotten sugs bort. Förhoppningen är att frigjorda stenbottnar ökar återetableringen av flodkräftan. Vi utvecklar också en ny metod för att uppskatta mängden yngel och unga kräftor, där yngelfångare placeras ut och vittjas med jämna mellanrum.

Sedan 2020 undersöker institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län och lokala vattenägare i projekt Skärgårdskräftan om man kan förbättra livsmiljön för flodkräftor genom att ta bort sediment från sjöars bottnar genom muddring. Flodkräftan lever på grunt vatten i sjöarnas strandzon. Den gräver hålor på platser med gott om rötter, sten eller andra gömställen. Muddringen blottlägger stenar och grus och skapar en livsmiljö som kan gynna flodkräftan. Tanken är att kräftyngel och vuxna individer ska hitta tillbaka till nya habitat efter att en muddring har genomförts. Två sjöar med olika förutsättningar för kräftor i Stockholms skärgård ingår i försöket.

För att upptäcka förändringar i sjöarna undersöker vi bestånden före och efter muddring under några år. Vi utför standardiserade provfisken efter kräftor för att kunna uppskatta beståndens storlek. Kräftyngel provfiskas med specialkonstruerade yngelfångare, och dykare kartlägger rombärande honor. Dessutom filmas sjöarnas bottnar för att dokumentera muddringens effekter. 

SLU Aqua genomför följande undersökningar under år 2021:

  • standardiserat provfiske av kräftor i hela sjön,
  • yngel och vuxna kräftor provfiskas i de muddrade områdena samt i omuddrade referensområden,
  • dykning med kartläggning av rombärande honor,
  • mätning av vattentemperatur.

Provfiske av kräftyngel 

Med data från specialbyggda yngelfångare kan vi uppskatta förändringar i bestånden och tillväxten hos de yngre kräftorna. Yngelfångarna läggs i vattnet den 10 maj 2021 och ligger i fram till mitten av oktober. Två typer av yngelfångare testas i försöket. Fångarna lyfts upp med jämna mellanrum och kräftynglen räknas, mäts och könsbestäms. Vi får också ett mått på redskapens fångsteffektivitet.

Läs om undersökningen i rapporten Habitatförbättring och utvärdering genom uppskattning av kräftyngel


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17