Detta är WURC

Senast ändrad: 05 november 2020

Strategi och mål

Forskningen vid WURC är koncentrerad på den morfologiska strukturen hos ved och vedfibrer i området från ungefär 500 nm till mindre än 1 nm (dvs nära atomära och molekylära bindningsavstånd) och på kemiska struktur och fysikaliska egenskaper hos vedfiberkomponenter. WURC studerar också hur struktur och egenskaper ändras då vedfibrerna behandlas mekaniskt, kemiskt och enzymatiskt på olika sätt.

WURC skall:

 • Utgöra en kreativ och stimulerande miljö för forskning och forskarutbildning inom det ultrastrukturella forskningsområdet.

 • Skapa en högskolebaserad forskningsmiljö där företag inom den
  skogliga och skogsindustriella sektorn aktivt och uthålligt medverkar.

 • Aktivt bidra till forskarutbildningen.

 • Arbeta tvärvetenskapligt.

WURCs forskning skall:

 • Signifikant öka den grundläggande kunskapen om vedens och vedfiberns ultrastruktur vad gäller kemisk och morfologisk uppbyggnad.

 • Klargöra hur kemisk, mekanisk och enzymatisk påverkan kan förändra ultrastrukturen och vilken betydelse sådana förändringar kan ha för vedens och vedfiberns egenskaper.

 • Baseras på samverkan mellan högskolan, industriforskningsinstitut och skogsindustriella företag.

 • Långsiktigt bygga upp och vidmakthålla en kunskapsbas som stöd för annan forskning och utveckling av svensk skogsindustri.

 • Bidra till utvecklingen av nya industriella processer, nya material och nya konsumentprodukter.

Huvudmål

Huvudmålet med WURC är att signifikant förbättra förståelsen av den morfologiska och kemiska ultrastrukturen och den fysikaliska växelverkan mellan polymererna i vedfibern som en bas för industriellt utnyttjande.

Arbetet i WURC fokuseras på grundforskning som har industriell betydelse. Arbetsfältet är ved och vedfibrer. WURCs uppgift är att utföra sådan forskning som de industriella partnerna inte kan utföra själva. Resultaten från forskningen ska användas i framtida forskning och utveckling, av industriella partners och av tillämpade forskningsenheter, som utför forskning längs processkedjan. Kunskapen som alstras av WURC ska stödja utvecklingen av resurssnåla produkter som fyller marknadens krav.

Vetenskaplig och industriell bakgrund

Ultrastrukturen hos fibercellväggen har central betydelse för materialegenskaperna hos veden och vedfibern och därmed även hos de produkter som tillverkas.

Den industriella tillverkningsprocessen påverkar också vedfiberns ultrastruktur och därmed egenskaperna. Ultrastrukturen bestämmer bl a fiberstyrkan vid framställning av pappersmassa och processbarheten vid tillverkning av papper. Många energikrävande processer används i processkedjan från träd till papper för att åstadkomma lämpliga fiberegenskaper. Kunskapen om vad som egentligen händer i fiberväggen är dock ännu ofullständig.

För att kunna utveckla nya produkter, förnya processerna och maximalt utnyttja den svenska skogsråvarans industriella potential krävs nya idéer om hur modifieringar kan utföras på cellväggsnivå. Det bästa medlet för fortsatt framgångsrikt utnyttjande av den svenska skogsråvaran är ökad kunskap och förmåga till förnyelse.

En snabb utveckling inom bl a molekylärbiologi, mikroskopi och spektroskopi har lett fram till tekniker som gör det möjligt att på ultrastrukturell nivå detektera och lokalisera vedfiberns byggelement. Det pågår också en mycket intensiv forskning om växtcellväggars biosyntes och ultrastruktur och om samverkan mellan cellväggens polymerer vilket utökar möjligheterna att påverka fiberegenskaperna.