Highlights av publicerade exjobb - SBT

Senast ändrad: 12 december 2018

Highlights och länk till rapport!

Förutom att exjobbet publiceras i epsilon så skriver även studenten en kort ingress med arbetets titel, författarens foto, namn och adress inkl. telefon och e-post samt ”highlights”, som är en typ av slutsatser i punktform. Syftet med denna information är att sprida studenters examensarbeten på ett enkelt sätt till studenter, forskare och skogsnäringen så att de får bättre kännedom om vad våra studenter gör och kan. 

2018

September

Sara Holappa Jonssonhar tilldelats Bo Rydins stipendium för bästa examensarbete!

April

Johannes Ackemo: Naturlig trädföryngring och epifysisk hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform.

2017


Juni

Nils Nilsson: Hur väl mäter en skördare? En studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar.

Mattias Larsson: Precision i automatisk gallringsuppföljning: en jämförande studie av effekter av beståndsfaktorer samt skillnader mellan nordliga och sydliga bestånd i Sverige

Maj

Jesper Pettersson: Skördarens produktivitet vid varierande diameterspridning.

Henning Gustavsson: Tidstudie och kvalitetsuppföljning vid jämförelse av små och konventionella skördare och skotare i förstagallring.


April

Sara Nilsson: Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog

Christer Lilja: Barkning av lövmassaved - Förbättrad provning av vedförlust.


2016


Oktober

Malin Johansson: Markberedning i brant och stening terräng – En jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare

Frida Vesterlund: Kartläggning av överlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19

Rickard Hjelmqvist: Jämförelse av produktivitet och kostnader för drivningsarbetet vid två olika förröjningsnivåer i första gallring av konfliktbestånd

September

Emil Brangenfeldt: Utvärdering av utbildningens påverkan på skotarförarens planering och arbetsmetodik

Augusti

Patrik Isacsson: Bark assortments for tall oil production

Daniel Persson: Engreppsskördarens tekniska utveckling

Nils Lindberg: Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning

Juni

Olof Burström: Rätt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppföljning

Maj

Erik Forsberg: Faktorer som styr valet av boggiband på skogsmaskiner


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14