Pågående varginventering i Sverige vintern 2023-2024

Senast ändrad: 13 maj 2024
Varglöpor i snö

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg.

 

Löpande uppdatering

1 oktober till 31 mars arbetar länsstyrelserna med flera revir samtidigt och Grimsö genetiska laboratorium gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlar in i fält. Här publicerar vi fortlöpande revir när hela arbetsgången är klar (fältarbete, sammanställning och granskning). Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att slutrapporten är sammanställd i juni.

Status för varginventeringen

Inventeringen i fält avslutades 31 mars. Måndag 3 juni fastställer Naturvårdsverket vinterns inventeringsresultat på sin webbplats. En skandinavisk vargrapport publiceras även här på Viltskadecenters webbplats: Inventering av varg

Kvalitetssäkrade vargrevir (18 april)

Läs hela uppdateringen (pdf): Löpande vargrapportering 2024-04-18

Lopande-rapport-vargrevir-2024-04-18-tabell

Lopande-rapport-vargrevir-2024-04-18-karta

Familjegrupper (prick), revirmarkerande par (trekant) och övrig stationär (blå fyrkant).

Fakta:

Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2023/2024 är att dokumentera samtliga familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar (årsvalpar). Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Antalet föryngringar används för att uppskatta hela populationens storlek i antal individer.

I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året. 

Familjegrupp 

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar. 

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret. 

Revirmarkerande par 

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar. I sällsynta fall kan ett vargpar åtföljas av en tredje varg, till exempel ett syskon till någon av dem. 

Övrig stationär med föryngring 

Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan inte kan påvisas på vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek. 

Trender och populationsuppskattningar av populationen

Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).