Vargrevir, löpande uppdatering 2020/2021

Senast ändrad: 31 maj 2021
Varglöpor i snö

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och revirmarkerande par, dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner. Begreppen förklaras nedanför kartan.

 

Löpande uppdatering av resultat från varginventering i Sverige vintern 2020–2021

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt. DNA-labbet vid SLU, Grimsö forskningsstation gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlar in i fält. På denna sida uppdaterar vi resultaten löpande allteftersom dataunderlaget granskats, social status dokumenterats och reviren särskilts från varandra.
 
Uppgifterna har dokumenterats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg. Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats: Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att slutrapporten är sammanställd i juni.

Vargrevir 23 april

Vargrevir 23 april, tabell

 

Vargrevir 23 april, karta

Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel).

 

Fakta:

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2020/2021 är att dokumentera samtliga familjegrupper och revirmarkerande par. Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Även förekomst av årsvalpar kommer att dokumenteras för att kunna göra en populationsuppskattning utifrån antal föryngringar i populationen.
 
I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året.

Familjegrupp

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.
 
En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.

Revirmarkerande par

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.

Trender och populationsuppskattningar av populationen

Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).
 
Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.