Vargrevir, löpande uppdateringar

Senast ändrad: 18 april 2023
Varglöpor i snö

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och revirmarkerande par, dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner. Begreppen förklaras nedanför kartan.

 

Resultat från varginventering i Sverige vintern 2022–2023

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt. DNA-labbet vid SLU Grimsö forskningsstation gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlar in i fält.

Här publicerar vi fortlöpande revir när hela arbetsgången (fältarbete, sammanställning och granskning) är klar. Om du saknar ett revir i listan beror det på att länsstyrelsen inte är färdig med hela kvalitetssäkringen än.

Dataunderlag (spårningar och DNA-prover) granskas, social status dokumenteras och reviren särskiljs från varandra enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg.

Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats:

Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att slutrapporten är sammanställd i juni.

Kvalitetssäkrade vargrevir 14 april

Preliminära uppgifter om vargrevir 14 april (pdf)

Lopande-rapport-vargrevir-2023-04-14, tabell.jpg

Lopande-rapport-vargrevir-2023-04-14, karta.jpg

Familjegrupper (prick), revirmarkerande par (trekant), övrig stationär med föryngring (fyrkant). I den del av norra Sverige som är bortskuren finns inga indikationer på revir. 

Övrig stationär med föryngring 

Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan, inte kan påvisas på vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek. 

Fakta:

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2022/2023 är att dokumentera samtliga familjegrupper och revirmarkerande par. Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Även förekomst av årsvalpar kommer att dokumenteras för att kunna göra en populationsuppskattning utifrån antal föryngringar i populationen. 

I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året. 

Familjegrupp 

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar. 

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret. 

Revirmarkerande par 

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar. I sällsynta fall kan ett vargpar åtföljas av en tredje varg, t ex ett syskon till någon av dem. 

Övrig stationär med föryngring 

Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan, inte kan påvisas på vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek.