Aqua reports

Senast ändrad: 03 maj 2022

Aqua reports är institutionen för akvatiska resursers egen kvalitetsgranskade rapportserie. I Aqua reports presenteras nya forskningsresultat, utredningar och rådgivning om fisk och skaldjur.

Aqua reports Supplement riktar sig till samhället och en bredare allmänhet och är populärvetenskapligt skriven och lättläst.

Rapporterna ligger i kronologisk ordning med de nyaste rapporterna överst. Författarna ansvarar själva för innehållet.

Aqua reports utgivna under 2022

Aqua reports 2022:16 Signalkräftbeståndens utveckling i de stora sjöarna 2021 – resultat från fångstprovtagning och provfiske inom projekt datainsamling sötvattenskräftor

Aqua reports 2022:15 Expeditionsrapport IBTS, januari 2022

Aqua reports 2022:14 Occurrence of sharks, rays and rabbit fish in the Greater North Sea – and catches in Swedish fisheries

Aqua reports 2022:13 Expeditionsrapport SPRAS 2020-2021

Aqua reports 2022:12 Dödliga, invasiva och icke-invasiva provtagningsmetoder av akvatiska resurser - möjligheter att anpassa SLU Aquas metodik

Aqua reports 2022:11 Ecological connectivity in marine protected areas in Swedish Baltic coastal waters - A coherence assessment

Aqua reports 2022:10 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:9 Expeditionsrapport BITS, november 2021

Aqua reports 2022:8 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:7 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:5 Mata mager torsk till en fin produkt – en räddning för kustfisket?

Aqua reports 2022:4 Restaurering av kransalgsängar - test av metodik med borststräfse (Chara aspera) och rödsträfse (C. tomentosa)

Aqua reports 2022:3 Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk

Aqua reports 2022:2 Sekretariatet för selektivt fiske – Rapportering av 2021 års verksamhet

Aqua reports 2022:1 Skagerrakundersökningen 2021 - och sammanfattning av perioden 2019 - 2021

Aqua reports utgivna under 2021

Aqua reports 2021:23 Kusttrålundersökningen 2021 - Expeditionsrapport

Aqua reports 2021:22 Påverkansanalys fisk - till åtgärdsprogram för havsmiljön

Aqua reports 2021:21 Baltic International Acoustic Survey, October 2020

Aqua reports 2021:20 Fishing cyprinids for food - Evaluation of ecosystem effects and contaminants in cyprinid fish

Aqua reports 2021:19 Provfiske i sjöar – historia, nuläge och framtida behov

Aqua reports 2021:18 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2021

Aqua reports 2021:17 Kartering av uppväxtområden för fisk i grunda områden i Östersjön

Aqua reports 2021:16 Sekretatiatet för selektivt fiske: rapportering av 2020 års verksamhet

Aqua reports 2021:15 Kartering av uppväxtområden för fisk och större kräftdjur i grunda områden i Västerhavet

Aqua reports 2021:14 Tätheten av av sjöpennor i skyddade och bottentrålade områden i Skagerrak och Kattegatt : förslag till övervakningsprogram för epifaunans status

Aqua reports 2021:13 Kunskapsunderlag för ekosystembaserad havsförvaltning i Bottenhavet

Aqua reports 2021:12 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2021; Fourth post-evaluation of the Swedish eel management.

Aqua reports 2021:11 Svenskt fiske efter läppfisk för export som putsarfisk : utveckling av fisket och information om beståndens status.

Aqua reports 2021:10 Expeditionsrapport BITS, februari-mars 2021.

Aqua reports 2021:9 Feasibility and potential for farming and conditioning of wild fish fed with by-catches in Sweden.

Aqua reports 2021:8 Expeditionsrapport BITS, november 2020.

Aqua reports 2021:7 Expeditionsrapport IBTS, januari 2021.

Aqua reports 2021:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:5 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:4 Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern : en utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020. 

Aqua reports 2021:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra cell Värö: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:2 Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? 

Aqua reports 2021:1 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports utgivna under 2020

Aqua reports 2020:19 Åldersanalys i fiskövervakningen - Viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader. 

Aqua reports 2020:18 Elektronisk längdmätning av fisk - En jämförelse av metoder

Aqua reports 2020:17 Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2020

Aqua reports 2020:14 Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd - Ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen

Aqua reports 2020:13 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2020

Aqua reports 2020:12 Hydroakustik i sötvatten - Ett verktyg i fisk- och miljöövervakning

Aqua reports 2020:11 Algtoxiner i Östersjön - En syntes

Aqua reports 2020:10 Baltic international acoustic survey report, October 2019

Aqua reports 2020:9 Sekretariatet för selektivt fiske - Rapportering av 2019 års verksamhet

Aqua reports 2020:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2020

Aqua reports 2020:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2019

Aqua reports 2020:6 Expeditionsrapport BITS, november 2019

Aqua reports 2020:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2020

Aqua reports 2020:4 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö: årsrapport för 2019

Aqua reports 2020:3 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2019

Aqua reports 2020: 2 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk: årsrapport för 2019

Aqua report 2020:1 Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer. En syntes av grumlingens dos och varaktighet

Aqua reports utgivna under 2019

Aqua reports 2019:19 Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2019

Aqua reports 2019:18 Genetisk analys av avelsfisk – Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar

Aqua reports 2019:17 Assessing the dynamics of the European eel stock along the Swedish west coast 

Aqua reports 2019:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2019

Aqua reports 2019:15 Ekologisk konnektivitet i svenska kust- och havsområden - en kunskapssammanställning

Aqua reports 2019:14 Baltic International Acoustic Survey report, October 2018

Aqua reports 2019:13 Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk – Hälsoparameterar hos skrubbskädda - algtoxiner, tiamin och PFAS

Aqua reports 2019:12 Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden

Aqua reports 2019:11 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:10 Rapport för 2018 års kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten

Aqua reports 2019:9 Expeditionsrapport IBTS, januari 2019

Aqua reports 2019:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2019

Aqua reports 2019:7 Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017 – Fångster av röding, lax och öring

Aqua reports 2019:6 Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet

Aqua reports 2019:5 Expeditionsrapport BITS, november 2018

Aqua reports 2019:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk.  Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:1 Test av selektiva redskap för det svenska fisket efter läppfisk 

Aqua reports utgivna under 2018

Aqua reports 2018:22 Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen – Nationell plan för datainsamling

Aqua reports 2018:21 Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus) - En eDNA-studie i Kungsbackaån

Aqua reports 2018:20 Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports 2018:19 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2018

Aqua reports 2018:18 eDNA i en droppe vatten. Vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor – en kunskapssammanställning

Aqua reports 2018:17 Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha

Aqua reports 2018:16 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2018. Third post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2018:15 Baltic International Acoustic Survey report, October 2017.

Aqua reports 2018:14 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017.

Aqua reports 2018:13 pdf Projects accomplished by the Selective Fisheries Secretariat 2014-2017: a synthesis report.

Aqua reports 2018:12 Expeditionsrapport BITS februari 2018.

Aqua reports 2018:11 Expeditionsrapport IBTS januari 2018.

Aqua reports 2018:10 Expeditionsrapport BITS, november 2017.

Aqua reports 2018:9 Syntesrapport av Sekretariatet för selektiv fiske 2014-2017.

Aqua reports 2018:8 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - årsrapport för 2017.

Aqua reports 2018:7 Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Aqua reports 2018:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:5 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:4 Sekretariatet för selektiv fiske - Rapportering av 2016-2017 års verksamhet

Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. 

Aqua reports 2018:2 Sekretariatet för selektiv fiske - Rapportering av 2014 års verksamhet

Aqua reports 2018:1 SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som
stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports utgivna under 2017

Aqua reports 2017:14 Flodpärlmusslan i landskapet. Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering.

Aqua reports 2017:13 Kustnära piggvars- och flundrefiske på Gotland

Aqua reports 2017:12 Baltic International Acoustic Survey Report, October 2016

Aqua reports 2017:11 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2017

Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av sjöar

Aqua reports 2017:9 Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske? Program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017

Aqua reports 2017:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2017

Aqua reports 2017:7 Svenskt fiske i historiens ljus- en historisk fiskeatlas

Aqua reports 2017:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2016

Aqua reports 2017:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:2 Expeditionsrapport IBTS, januari 2017

Aqua reports 2017:1 Expeditionsrapport BITS, november 2016

Aqua reports utgivna under 2016

Aqua reports 2016:20 Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden

Aqua reports 2016:19 Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014 - Redovisning av genomförda aktiviteter och utfall. Bilaga till Aqua reports 2016:19 Sammanställning, länsstyrelsernas åtgärder, kostnader samt resultat för ÅGP 2008-2014, sorterat per år och län

Aqua reports 2016:18 Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910) - Survey experiences from three European countries

Aqua reports 2016:17 Baltic International Acoustic Survey report, October 2015.

Aqua reports 2016:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2016

Aqua reports 2016:15
Skarv, människa och fisk i Blekinge Skärgård - En studie av fiskdödlighet

Aqua reports 2016:14 Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister
– Perioden 2008-2015

Aqua reports 2016:13 Expeditionsrapport BITS, februari 2016

Aqua reports 2016:12 Fiskefredning i sjöar - I vilken mån används fredningsområden för fiske i Sveriges 205 största sjöar?  

Aqua reports 2016:11 Utvärdering av den svenska ålförvaltningen

Aqua reports 2016:10 Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd - En översikt av kvantitativa mål

Aqua reports 2016:9 Supplement Fisk som miljöindikator

Aqua reports 2016:8 Sekretariatet för selektivt fiske - Rapportering av 2015 års verksamhet

Aqua reports 2016:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2016

Aqua reports 2016:4 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar framtill år 2014

Aqua reports 2016:2 Expeditionsrapport BITS, november 2015

Aqua reports 2016:1 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2015

Aqua reports utgivna under 2015

Aqua reports 2015:19 Effekter av fångstbegränsningar på spöfiskad lax - På Västkusten

Aqua reports 2015:18 Supplement Fisk och fiske i Mälaren

Aqua reports 2015:17 Bedömning av morfologisk påverkan i vattendrag med elfiskedata

Aqua reports 2015:16 A national data collection framework for recreational fishing - In fisheries, sea and water management

Aqua reports 2015:15 Expeditionsrapport IBTS augusti 2015 

Aqua reports 2015:14 Varför har fiskeriförvaltningen inte varit lyckosam?

Aqua reports 2015:13 Using catch statistics from the small scale coastal Baltic fishery for status assessment of coastal fish

Aqua reports 2015:12 Baltic International Acoustic Survey report, October 2014

Aqua reports 2015:11 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015 - Second post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan

Aqua reports 2015:10 Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk - Metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning avbottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment

Aqua reports 2015:9 Expeditionsrapport BITS, februari 2015

Aqua reports 2015:8 Expeditionsrapport IBTS, januari 2015

Aqua reports 2015:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013.

Aqua reports 2015:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:2 Expeditionsrapport BITS, november 2014

Aqua reports 2015:1 Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten. 

Aqua reports utgivna under 2014

Aqua reports 2014:15 Standardiserat elfiske i vattendrag. En manual med praktiska råd.

Aqua reports 2014:14 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2014.

Aqua reports 2014:13 Effekthöjningsprogrammet vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande rapport från de tre första årens undersökningar

Aqua reports 2014:12 Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen

Aqua reports 2014:11 Baltic International Acoustic Survey report, October 2013. Expeditionsrapport från akustiska undersökningar av pelagisk fisk i Östersjön.

Aqua reports 2014:10 Mellanskarven i Roxen. Förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) föda.

Aqua reports 2014:9 Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven. En genetisk utvärdering av utsättningar av Siljansöring i biflödet Fjätälven.

Aqua reports 2014:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:7 Expeditionsrapport IBTS, januari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Västerhavet)

Aqua reports 2014:6 Expeditionsrapport BITS, november 2013 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:5 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:1 Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009.

Aqua reports utgivna under 2013

Aqua reports 2013:21 Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states.

Aquareports 2013:20 Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. En genetisk analys.

Aqua reports 2013:19 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2012.

Aqua reports 2013:18 Jämförvärden från provfisken. Ett komplement till EQR8.

Aqua reports 2013:17 Marmorkräftan i Märstaån. Riskanalys och åtgärdsförslag.

Aqua reports 2013:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2013

Aqua reports 2013:15 Waking the Deads

Aqua reports 2013:14 Rödingen i Rostujávri. En konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket.

Aqua reports 2013:13 Baltic International Acoustic Survey report, October 2012

Aqua reports 2013:12 Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012.

Aqua reports 2013:11 Expeditionsrapport BITS, februari-mars med U/F Dana

Aqua reports 2013:10 Expeditionsrapport IBTS, januari 2013 med U/F Dana

Aqua reports 2013:9 Expeditionsrapport BITS, november 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:8 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:7 Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda

Aqua reports 2013:6  Fisksamhället i Storsjön, Jämtland. Undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011.

Aqua reports 2013:5 Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av fiskfaunans status

Aqua reports 2013:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:3 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:2 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:1 Förvaltning av signalkräfta i sjöar – en litteraturstudie

Aqua reports utgivna under 2012

Aqua reports 2012:14 Expeditionsrapport BITS, februari 2012

Aqua reports 2012:13 Expeditionsrapport BITS, november 2011

Aqua reports 2012:12 Expeditionsrapport IBTS, januari 2012

Aqua reports 2012:11 Genetisk kartläggning av öring i Mjörn

Aqua reports 2012:10 Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. En sammanställning av kunskapsläget.

Aqua reports 2012:9 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. First post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - Fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär

Aqua reports 2012:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:4 Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax

Aqua reports 2012:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:2 Cod catches onboard Swedish tour boats in the Sound during 2011

Aqua reports 2012:1 Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

Aqua reports utgivna under 2011

Aqua reports 2011:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanställning av undersökningar till och med år 2008.

Aqua reports 2011:2 Status of the eel stock in Sweden in 2011

Aqua reports 2011:1 Ålbeståndets status i Sverige 2011


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45